Konfrontace

Jméno: Heslo: Konfrontace, veřejná diskuse o věcech veřejných.
Nadpis:

Jak definovat diskurz debaty?

Adí, 22. 3. 2005, 23:04

Adí Milí kolegové, zde spole?n? ?elíme jednomu ze skute?n? klí?ových témat, které - jak si dovoluji p?edvídat - se naší diskuzí povine jako ona pov?stná ?ervená nit. Totiž: jak definovat diskurz této debaty? Jako ?áste?n? se p?ekrývající s ve?ejným diskurzem, jak nazna?il v jednom z p?edchozích p?ísp?vk? vážený kolega Vojtí? Pokud si totiž zvolíme tento p?esah, m?že to mít na kvalitu zvolených a zde prezentovaných témat dramatický vliv. Obávám se totiž, že m?j starší (samoz?ejm? umíst?ním v tomto "virtuálním" prostoru, nikoliv svou aktuálností!) p?ísp?vek mohl být lehce dezinterpretován. Ne, nevolal jsem po p?esahu do diskurzu planých žvást? a prázdných frází, kterých jsou sou?asná masová média plná. Ano, jde mi o životaschopnost tohoto našeho spole?ného projektu a o jeho kontakt s realitou. Ale nikoli za cenu vyprázdn?ní pojm?, nikoli za cenu koketování s všudyp?ítomnou pr?m?rností. Souhlasím v tomto bodu s kolegou Kubím: ano, je t?eba nekompromisních, pal?ivých otázek. Protože jedin? odpov?di na tyto otázky zvýrazní smysl naší debaty.

Otazníky jako rámec diskuze

Kubí, 22. 3. 2005, 20:50

Kubí Rád bych se dotkl jednoho - podle mne zcela zásadního - aspektu mediální diskuze jako takové, tedy jako korpusu, který je t?eba chápat v jeho celistvosti. Mám na mysli samotné poslání dialogu , interakce, chcete-li. Nelze jej totiž chápat jen jako prezentaci myšlenek, navzájem se p?ek?ižujících a p?ekrývajících, nýbrž jako proces, ve kterém jde rovn?ž (a nebojím se ?íci p?edevším) o kladení otázek. Jsem si v?dom bou?e nevole, kterou tento pohled m?že rozpoutat, ale p?esto chci zd?raznit, že dokud si nebudeme klást nekompromisní otázky, budou výsledky naší rozpravy, a tedy i samotný její smysl, p?inejmenším rozporuplné.

Proklamovaná elita je nahrazována elita?stvím

Pavlí, 22. 3. 2005, 20:12

Pavlí Nedá mi to, abych nezareagoval na velmi laický pohled na v?c kolegy Tomího. Tebou tolik prosazovaný konflikt st?etu zájm? v podob? "p?izp?sobení se laické v?tšin?" zavání naprosto arogantním a pohrdavým pohledem na v?c. Nad?azenost ve smyslu intelektu net?eba deklarovat, na druhou stranu p?irozená skromnost ješt? žádného myslitele nezabila. Tato diskuze JE otev?ená pro každého potenciálního návšt?vníka t?chto www stránek. M?že se, by? pouze pasivn?, ú?astnit kvalitních diskuzí a toliko vst?ebávat vy?erpávající množství informací a r?zných pohled? na v?c.

"?lov?k, pravidly mraveništ? nevysv?tlitelný a pro mne nezachytitelný, pokud by neznal smysl slov, vyvstával p?ede mnou tehdy, když se sesedli do kruhu na nám?stí a naslouchali vyprav??i legend" - A.D.Saint-Exupéry, Citadela

Vznešené pravdy, pro všechny?

Vojtí, 22. 3. 2005, 15:06

Vojtí Tomí, tady upozor?uješ na jeden základní problém veškerých rozprav, otev?ít je ve?ejnosti,o což jde v našem p?ípad?, p?estože se snažíme diskutovat o zásadnich v?cech lidství, které nemusí býti jasné každému, je naše diskuze prezentována na internetu, ve?ejném mediu, p?ístupném každému a p?esto si uchovat onen nadhled(nesmí být výsm?chem oby?ejnému ?lov??enství), ale mluvit obecn?ji a p?esto upozor?ovat v, jak ?íkaš ty, detailech, já bych rad?ji hovo?il o drobných nuancich, které jsou pro nás rozhodující, ovšem pro normálního návšt?vníka nepost?ehnutelnými tak?íkajíc, slovní hrátky, že?
Takže, nebra?me se široké ve?ejnosti, ale udržme si nadhled a ur?itou fundovanost.

Elita versus v?tšina

Tomí, 22. 3. 2005, 12:44

Tomí Kolega Adí pozoruhodným zp?sobem zachytil problém, kterým se já sám již delší dobu zabývám a ve kterém, jak doufám, mám jistý rozhled. A totiž diléma, s nímž se potýká nejeden vydavatel, nejeden moderátor a nejeden režisér. Máme skute?n? sestupovat níže a snažit se vyjád?it své názory a myšlenky tak, aby byly p?ístupné co nejširšímu okruhu lidi?ek? Nesníží to kvalitu našeho projevu a hlavn?, nevytratí se z n?j to nejpodstatn?jší, takové ty drobné, pro laické oko nezachytitelné, ale pro znalce naprosto zásadní detaily, na kterých to nakonec, abych tak ?ekl, celé stojí? Obecn?jší pravdy, jist?. Obecn?jší jazyk, to jist? ne. To už bychom mohli rovnou za?ít diskutovat s kusem hadry, že.

Svoboda internetu

Adí, 22. 3. 2005, 12:13

Adí Domnívám se, že kolega Vojtí nadnesl pozoruhodný problém. Troufnu si ho formulovat: otev?enost internetu (tedy oné "informa?ní dálnice", jak správn? Vojtí píše) versus relativní uzav?enost - i když správná - našeho diskutujícího spole?enstva. Milí kolegové: doufám, že to nezní troufale, ale jsem hluboce, skute?n? hluboce p?esv?d?en o tom, že ideje zde prezentované a precizn? formulované by mohly osv?žit spole?enské ovzduší i jiným svobodn? smýšlejícím jedinc?m, prahnoucím po vým?n? informací. Ne, v žádném p?ípad? nevolám po zp?ístupn?ní tohoto malého kousku prostoru pro moudré slovo dalším diskutujícím. Všichni víme, jak politováníhodné jsou výsledky takovýchto experiment?. Ale což otev?ít témata, p?ístupn?jší širší ?tená?ské obci? Což sestoupit o pár stupínk? níže a pokusit se formulovat obecn?jší pravdy? P?emýšlejme o tom, drazí kolegové.

Fenomén, opodstatn?ný?

voi, 22. 3. 2005, 10:56

voi Pánové, snad si za?átek našeho skromného fóra, zaslouží n?co jiného, než napadat spoludiskutéry. Kro?me své vášn?. Ale už první ?ádky upozor?ují na nevyzpytatelnost podobných fór a internetu v?bec, kde skrytá identita uživatel?, p?ímo vybízí k podobnému ukájení choutek uživatel?, této informa?ní dálnice, jak se internetu nadsazen? p?ezdívá, že? Ale zase neopome?me p?ínos internetu, rychlost p?enosu komunikace se zrychlyla, ba dokonce n?kolika set násobn?, oživení ekonomiky, ba p?ímo vznikla nová odnož, e-biz. T?ch plus? se mi zdá více nežli t?ch zápor?, i p?es všechny ty d?tské pornografie, softwarové pirátství.
Proto pánové, bu?me vd??ni za takovýto prostor, kde naše spole?nost m?že probírat r?zná spole?enská témata a neuchylujme se k sprostému napadání, kterému jsme se pokusili vyhnout, tím, že fórum z?stane uzav?ené.

Milý Pavlí

bou, 22. 3. 2005, 10:08

bou Je mi líto, že se hned na za?átku snižuješ k takovým invektivám, ale prosím - budu hrát s tvými kartami: pro p?íšt? bych ti doporu?il lépe ?íst. Ozna?il jsem jako ubožáky ty, kte?í se skrývají za anonymitu internetu a místo argument? p?edkládají emoce. Je mi líto, Pavlí, že si nedokázal ukrotit své vášn?. Pro tentokrát to snad p?ejd?me taktním ml?ením, souhlasíš?

Mají "ubožáci" skute?nou svobodu projevu?

sampon, 22. 3. 2005, 9:54

sampon Osobn? jsem se zasadil o to, aby mohl vzniknout tento otev?ený diskuzní prostor. Moje pot?eba vyjád?it se k aktuální problematice je umocn?na schopností sebekritiky, v sou?asné dob? tolik vzácného komunika?ního elementu. Zkusil bych proto poprosit kolegu Martí, aby si alespo? ?ást z tohoto vzácného daru vzal za p?íklad a neurážel zde volnomyšlenká?e, do kterých (a tím jsem si jist!) pat?í i má mali?kost. Je snad "ubožákem" ten, který neskrývá své názory za myšlenky jiných? Je snad "ubožákem" ten, který devalvuje vlastní hodnoty jen proto, aby své vlastní názory p?izp?soboval konkrétním situacím? A nakonec - je snad "ubožákem" ten, kdo (by? s použitím jadrn?jší slovní zásoby) dokáže otev?ít cestu k disuzi, tedy vlastn? k samotné KONFRONTACI? Martí, pro p?íšt? více myslet a mén? psát.

Konfrontace, jist?

bou, 22. 3. 2005, 9:38

bou Tomí, vím, že budeš p?ekvapený, ale výjime?n? s tebou souhlasím. Stalo se špatným zvykem vstupovat do internetových (webových, jak kdo chcete) diskusí bez argument?, bez názor? a anonymn?. Já osobn? mám již dost všech t?ch - a te? vás možná p?ekvapím - ubožák?, kte?í nediskutují, ale jen si vylévají své emoce. Je mi jasné, že Pavlí bude protestovat proti použítí negativn? citovn? zabarveného termínu "ubožáci", ale podle mého názoru trpí Pavlí až - a te? se prosím neuraž - chronickou tolerancí. Z mého pohledu je tedy KONFRONTACE zcela legitimní, jak jsi Tomí ?ekl, "jmenovka". A? je tedy konfrontace jen pro ty, co mají co ?íct a nebojí se p?ijímat cizí názory!!!

Konfrontace?

tom, 22. 3. 2005, 1:41

tom Pro zah?átí našich diskusních závit? bych si dovolil nabídnout samotný název této platformy, tedy sloví?ko "Konfrontace", k ve?ejné diskusi. A?koliv o obsahu této naší malé internetové prezentace hodn? napovídá, jist? by se našly hlasy, které budou použití tohoto termínu odsuzovat. Nádech jakéhosi st?etu, snad dokonce, nedej bože, násilného, mu jist? nem?žeme upírat. Je ale t?eba takto sloví?ka?it, když tu jde p?edevším o kvalitní diskusi, a? už pod jakýmkoli názvem? Pokud má tato konfliktní "jmenovka" odlákat povrchní jedince bažící pouze po vlastním zviditeln?ní, kte?í by pro Konfrontaci v každém p?ípad? nebyli p?ínosem, jsem pro. Jaký je váš názor?

Konfrontace, ve?ejná diskuse o v?cech ve?ejných

tom, 22. 3. 2005, 1:33

tom Vážení kolegové, tímto bych rád zahájil provoz nového diskusního fóra v?novaného otázkám v?cí ve?ejných. Tato otev?ená platforma, nazvaná "Konfrontace" nám bude sloužit k vým?n? názor? a myšlenek a já doufám, že zde budeme nejen schopni vytvá?et nové názorové proudy, ale i obhajovat ?i rozebírat existující myšlenky odjinud. P?eji hodn? št?stí.

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
?>