Konfrontace

Jméno: Heslo: Konfrontace, veřejná diskuse o věcech veřejných.
Nadpis:

I tvrdohlavosti s mírou, prosím

Kubí, 23. 3. 2005, 16:06

Kubí To, že spolu metafora a p?irovnání souvisí, jak poukazoval nap?íklad Hegel, rozhodn? neznamená jejich synonimitu a to ani "do jisté míry".*
P?esto jsem ochoten brát druhou ?ást tvé reakce jako dosta?ující vysv?tlení (jakkoliv odmítám zd?raz?ování oné "poetiky" - tu nechme na poétech).

*Slovník literární teorie. AV 1997. str.226,307

Ehm, ehm.

Martí, 23. 3. 2005, 15:19

Martí Drahý Kubí, obávám se, že jsi pon?kud p?est?elil. Metafora a p?irovnání jsou do jisté míry synonyma. V p?ípad? onoho m?sta na dvou b?ezích pak není co ?ešit. Nazval-li jsem Tvé p?irovnání metaforou, cht?l jsem tím poukázat na poetiku tvých argument?, jež mi není nep?íjemná. Nicmén? je trapné, že se musíme dohadovat o tak základních v?cech.

Sémantika agrese

Tomí, 23. 3. 2005, 15:03

Tomí Já sám osobn? chápu Kubího metaforu s mostem velice dob?e. Bylo by snadné ji uchopit jako jednoduché p?irovnání (dva b?ehy rovná se dv? barvy). Je to ale velice povrchní p?ístup a v tomto konkrétním p?ípad? se tím navíc dostaneme do bodu, ze kterého není návratu. Hledáme další rozm?ry, z?stáváme ale omezeni t?mi, které již známe. Je nutné se oprostit od navyklých myšlenkových pochod? a za?ít uvažovat ne v rovin? (sic!) barev, ale p?ímo barevných dimenzí. Kdo toto neakceptuje a nepod?ídí se, ten se m?že skute?n? jen (sám sob?) zasmát. A Pavlí i Martí si v tomto p?ípad? pod sebou pod?ezali p?íslove?nou v?tev.

Slabina výraziva

Kubí, 23. 3. 2005, 14:54

Kubí Cítím hluboké zklamání nad tím, že jsem se ocitl v rozep?i s oponentem, který na jedné stran? chrlí argumenty a na druhé si nehlídá jejich jazykovou úrove?. Milý Martí, je mi až trapné p?ipomínat, že jsem nepoužil metafory, nýbrž p?irovnání. Osv?tlení rozdílu mezi nimi je sou?ástí osnov nejen pro st?ední, ale i základní školy. P?ekousnu-li p?ese všechnu pachu? tuto lingvistickou minelu, musím beztak namítnout, že ony dva b?ehy nemají poukazovat na dva uzav?ené prostory pro naše myšlenky a názory, ale na absolutní protikladnost, na názorovou separaci bez interakce, o níž byla ?e? d?íve a kterou vidím jako zhoubnou. Šlo tedy o p?irovnání v širším a obecn?jším slova smyslu.

Spektrum symbolizuje ?ád, paleta je chaos

Pavlí, 23. 3. 2005, 14:35

Pavlí Paleta m?že být vnímána pouze z individualistické pozice, zatímco spektrum je obecné, ale objektivní a pevn? nastavené strukturálním ?ádem.Toliko k názoru Kubího. Dovoluji si naprosto a bez námitek souhlasit s myšlenkou Martího (by? si myslím, že jsem stál u jejího zrodu).

Slabina metafory

Martí, 23. 3. 2005, 14:06

Martí Musím ?íct, Kubí, že Tvoje metafora o m?st? na dvou b?ezích ?eky m? up?ímn? rozesmála. Na jedné stran? sám hovo?íš o názorovém spektru jako o mnohobarevné palet? a zárove? chceš budovat most jen mezi dv?ma b?ehy? Není to trochu málo? Barvy na palet? jsou p?ece rozmíst?né bez žádného v?tšího ?ádu, práv? tak, jako naše názory jsou rozmíst?né nesystematicky v celém spirituálním universu. Nezlob se, ale ve sv?tle takových argument? tvá metafora o m?st? na dvou b?ezích prost? neobstojí.

Sázka na vyhran?nost a její rizika

Kubí, 23. 3. 2005, 12:49

Kubí Když p?istoupím na velmi strukturální a podle mne snad až p?íliš statickou linii, která opanovala naší debatu, nelze než vyslovit kruciální pochyby o naší shod? na chápání jednozna?nosti. Jak zcela správn?, by? jen schematicky, poznamenává Pavlí, ?erná a bílá jsou sou?ástí spektra.* Jakási honba za dynamikou by se Nám mohla zle nevyplatit. Pro?, to si myslím dokážeme snadno dovodit. My nem?žeme jen postavit m?sto na dvou b?ezích ?eky. My mezi nimi musíme navíc postavit most.
A to za nás nikdo neud?lá.


*osobn? jej chápu jako paletu, což myslím lépe reflektuje naší angažovanost, podobn? jako malí? nepracuje se "spektrem", ale s konkrétními a hmatatelnými barvami.

Cesta ze slepé uli?ky

Adí, 23. 3. 2005, 12:05

Adí Vážený Kubí, cožpak ale práv? tato "?ernobílost" (nebo "vyhran?nost", chceš-li) nep?ináší precizn? formulované a dynamické odpov?di, jež osv?tlují kontroverzní témata, která diskurz této debaty zákonit? nastoluje? Vým?na idejí mezi kolegy Pavlím a Martím to dle mého názoru jen dokazuje. Vždy? práv? znovuoživení dávno zapomenuté disciplíny (ano - odpov?di!) by m?lo být jedním ze smysl? této diskuze - jak správn? p?ipomenul kolega Martí. Takže, p?átelé - "?ernobílost" ano, ale POUZE pokud její kontrast vede k živé (?ekl bych "barevné") formulaci dynamických odpov?dí. T?ším se na vaše názory.

?erná a bílá jsou sou?ástí barevného spektra

Pavlí, 23. 3. 2005, 12:05

Pavlí Ovšem, jak zde kolega Kubí nazna?il, samotné spektrum nedeklarují. Ve spojitosti s tímto však cítím pot?ebu se ohradit proti výrazu "apriorní p?íjímání", kterého kolega využil ve spojitosti s naší (mou a Martího) debatou na téma Exupéry (Celým jménem Antoine-Jean-Babtiste-Marie-Roger de Saint-Exupéry). Ptám se, kde konkrétn? byl vy??en d?kaz o n?jakém bezhlavém p?íjímání myšlenek tohoto slavného rodáka z Lyonu? Naopak, sám za sebe mohu ?íci, že jsem nikdy nezastával názor v?tšiny o p?ínosu Citadely ?i dokonce banálního a prázdného Malého prince.

Rétorika a faleš

Kubí, 23. 3. 2005, 11:36

Kubí Na úvod jedna poznámka k Martího volání po "odpov?dích na adekvátní otázky". Byla by škoda, kdybychom v tomto bod? zab?edli do, svým zp?sobem, ?ernobílého pohledu na poslání rozpravy a její obsah. Vždy? onou otázkou, o které jsem jako o rétorické entit? mluvil, m?že docela dob?e být i samotná odpov??. Jakkoliv to m?že vyznít banáln?, jsou to vlastn? dv? strany jedné mince (Chaim Potok by použil spíše p?irovnání ke dvojitému ost?í me?e).

?ernobílost je nešvar doby, se kterým se setkáme v politice, v kutu?e i kontrakultu?e, samoz?ejm? v rádoby v?cném mediálním hlaholu, anebo se s ním nesetkáme v?bec (sic!). Ono je to zakódováno i v té kritice Citadely. Na jedné stran? apriorní p?ijímání, na druhé opovržení. Copak nevidíte, že takové prizma, zbavené kontextu jako n??eho druho?adého je pro Nás slepou uli?kou? Já ano.

Ješt? jednou Aristoteles

Martí, 23. 3. 2005, 9:48

Martí Pavlí, neuraž se, ale já te? musím znovu ocitovat mého oblíbeného Aristotela ze Stageiry.
"Nejv?tší hloupost je diskutovat o hlouposti s hloupými."

Ješt? jednou Exupéry

Pavlí, 23. 3. 2005, 9:38

Pavlí Nedá mi to, ale musím na slova kolegy Martího reagovat p?ímo Exupéryho slovy (nech? se autor hájí sám):"Jestliže odmítáš m?j chrám, m?j ob?ad a onu prostou venkovskou cestu jen proto, že p?edm?t ani smysl jejich výpov?di neumíš zachytit slovy, potom ti ?eknu, aby sis p?edevším zametl p?ed vlastním prahem. Jsou p?ece p?ípady, že neexistují slova, abys m? mohl udivit jejich hlukem, ani obrazy, jimiž bys mohl mávat jako hmatatelnými d?kazy, a ty se p?esto otvíráš navštívení, které neumíš pojmenovat. Což jsi nikdy neposlouchal hudbu? A pro? ji posloucháš?"

Mlácení prázdné slámy?

Martí, 23. 3. 2005, 8:15

Martí Vážení a ct?ní kolegové, dovolte mi nejprve vyjád?it své znechucení nad použitým citátem Saint-Exupéryho. Pavlí, skute?n? se chceš ohán?t n??ím tak laciným, primitivním a p?ece?ovaným, jako je Saint-Exupéryho Citadela? Tento bezvýznamný blábol bývá n?kdy miln? považován za dílo s velkými myšlenkami, nicmén? p?i bližším ohledání zjistíme, že jde o velké myšlenky tak pro (a te? se Pavlí asi trochu nazlobíš) prvorepublikové pradleny. I dnešní, abych tak ?ekl prostá žena v domácnosti, je na vyšší filosofické úrovni než Saint-Exupéry Citadela. Chceme se tedy snížit na úrove? nevzd?laného plebsu a naší diskuzi tak bagatelizovat? V??ím tomu, že ne.
Je však možné, že se mýlím a kolega Pavlí nám p?edložil Saint-Exupéryho citát jako názorný p?íklad okázalého "mlácení prázdné slámy". V tom p?ípad? se Ti, Pavlí omlouvám, ale mám dojem, že takhle to myšleno opravdu nebylo. O to víc m? mrzí reakce kolegy Tomího, který byl tím citátem (cituji) "velmi pot?šen". S Vaším dovolením bych tuto malou ranní lamentaci zakon?il citátem mého oblíbeného Aristotela ze Stageiry:
"Platón je mi velmi drahý, ale pravda ješt? dražší."

Nicmén? nazp?t k našemu tématu - drazí kolegové, z mnoha úhl? zde nahlížíme otázku a její význam (nejen) ve sv?t? fundovaných debat. Já bych toho, s Vaším dovolením, využil k tomu, abych vypíchl jinou, nemén? d?ležitou disciplínu, a tou je pro m? ODPOV??. Nebojme se tedy hledat na dob?e položené otázky i adektávní odpov?di. Vytvo?me spole?n? ?ád pro tento usp?chaný sv?t, nazývejme v?ci pravými jmény. Ptejme se s otazníkem, odpovídejme s vyk?i?níkem!

Kdo je to um?lec?

Pavlí, 23. 3. 2005, 7:34

Pavlí V úvodu bych se rád omluvil za signifikantní teatrálnost nadpisu. Tuto otázku je však t?eba si položit, pokud stojíme o p?esné vymezení aktivity um?lce jako takové. Pokud p?jdeme ješt? dál, m?že být um?lcem každý, kdo v rámci svého zam??ení spl?uje ur?ité nadstandardní požadavky. Jako kunsthistorik bych Vás, milí kolegové, cht?l poprosit o vaše názory.

Stal jsem se sám sob? otázkou.
(sv.Augustin)

N?kolik slov o aroganci

Tomí, 23. 3. 2005, 0:16

Tomí Rád bych se s dovolením vrátil o n?kolik odstavc? zp?t a up?esnil sv?j postoj k otázce intelektuelní elity, pop?ípad?, jak mi podle mne ne zcela férov? podsouvá Pavlí, elitá?ství. Zaprvé, naprosto s Pavlím souhlasím a navíc jsem velmi pot?šen tím jeho Exupérym. Ukázal jím jasn?, že ví o co mi skute?n? jde. Zde se op?t ukazuje, že vhodn? zvolený citát vydá za tisíc nových slov. Vst?ebávání - i zde souhlasím, s menší p?ipomínkou. Pasivní ú?ast na této debat? nelze považovat za nevhodnou, ale ani za plnohodnotnou. Jak se již shodli kolegové Adí a Kubí, d?ležité je klást otázky. A jist? uznáme, že to je pro pasivního poslucha?e principieln? vylou?ené, ba dokonce nemožné. Nakonec se musím ohradit. Elitá?ství? Ani zdaleka ne. Samotný fakt, že na sebe bereme b?ím? v podob? snahy o nalezení odpov?dí na nejr?zn?jší d?ležité, a to bych rád zd?raznil, velmi d?ležité otázky, je dle mého názoru mnohem spíše dobromyslnost a velkorysost, než to Pavlím /po právu/ odsuzované elitá?ství.

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
?>