Konfrontace

Jméno: Heslo: Konfrontace, veřejná diskuse o věcech veřejných.
Nadpis:

Stíny evoluce

Kubí, 25. 3. 2005, 16:34

Kubí Nebylo lze p?ehlédnout jistý b?dný tón posledních p?ísp?vk?, kdykoliv se pro myšlenku nebo její oporu obrátily k nedávné minulosti naší kultury. Hrozivé rozm?ry a paradigmatická mnohovrstevnatost tohoto problému by se podle mne nem?ly stát polním strašákem naší rozpravy, spíše jejím majákem a do?asn? snad i výkladní sk?íní. Já se ptám: Ustrnul Homo Sapiens Sapiens na kulturním rozcestí, jak mezi ?ádky varuje Heidegger? Znamenaly uplynulé dekády civiliza?ní kóma a diskontinuitu, anebo jen drastickou akceleraci dekadence, p?ed níž varoval mezi svými mezi?ádkovými výjevy už Kierkegaard ? Naše shoda na estetické slepot? moderního ?lov?ka ukazuje spíše na kontinuální variantu, ale nedá mi to a táži se znovu: dosp?li jsme k d?jinnému zenitu? A pokud ano, kdy?

Ranní rozjímání

Martí, 25. 3. 2005, 9:25

Martí Drazí kolegové!
Dnes, p?i ranním rozb?esku, nemoha již déle otálet v laskavé náru?i osv?žujícího spánku, p?emýšlel jsem o našem posledním v?tším diskursu a napadla m? jedna velmi zajímavá paralela. Zdá se mi, že práv? prožíváme neblahou renesanci toho, co n?mecký filosof Immanuel Kant nazývá "temnotou mysli" - ovšem, jak sám Kant podotýká, k tomuto zatm?ní dosp?la lidská mysl dobrovoln?, p?irozenou evolucí. P?ipome?me si jen, že v devatenáctém století prod?lalo i naše* vnímání sv?ta zaslouženou obrodu. A nyní mi dovolte krátké zamyšlení - ?ekli jsme si, že naše** mysl a vnímání jsou znovu zatemn?ny, zahaleny, ?i zaslepeny, chcete-li, komercí. Ano, komercí jako d?sledkem evoluce lidského rodu - podivná, nicmén? fascinující shoda okolností. Nezbývá nám než v??it v brzkou duchovní obrodu.

Dovolil bych si ješt? jednu kritickou poznámku. Je hlavn? naší*** ostudou, že sou?asné um?ní je v takové pozici, jaké je. Nem?li bychom zapomínat, že um?lec je p?ece jenom po?ád (respektive p?edevším) také ?lov?k a ob?an a morální povinností každého z nás by m?la být neskonalá blahosklonost a podpora, která by um?lc?m umožnila žít v materiální nezávislosti a tv?r?í svobod?. Je smutné, že i dnes je aktuální nezapomenutelný Balzac?v aforismus: "Um?lec žije jak chce... nebo jak m?že."

* rozum?j lidské
** rozum?j lidské
*** rozum?j lidskou

Konsonance ideí

Martí, 24. 3. 2005, 20:04

Martí K tomu samoz?ejm? není co dodat, drahý Kubí. Skute?n? povedený žert, který nám tak elegantn? otev?el cestu k tolik oblíbeným axiologickým paradox?m. Já si myslím, že nebude od v?ci za?ít toto téma klasickým r?ením: Simia simia est, etiamsi aurea gestat insignia!

Já si prost? nemohu si pomoci, kolegové. Nad?asovost uvažování starých mistr? ducha mi doposud (obrazn?) vyráží dech.

Axióm komparace a dnešní sv?t

Kubí, 24. 3. 2005, 17:24

Kubí Zcela souhlasím!(!)*. Rád bych také odleh?il atmosféru skrze jednu úsm?vnou, ovšem nemén? pou?nou p?íhodu. Jen odpus?te, že p?evažuje misku vah naší diskuze od popkultury zp?t, spíše na stranu "skute?ného" um?ní.
Já a jeden m?j výborný p?ítel, vážený protestantský teolog a muzikolog, jsme p?ed lety probírali úrove? výtvarných d?l fauvismu a neoimpresionismu. Možná lehkomysln? jsem p?itom nadhodil, jestli mu jejich difúze v sou?asných galeriích nep?ijde p?íliš laicizující. Jestli není kací?stvím stav?t vedle sebe nap?íklad Signara a van Dongena. Zamyslel se a pak odpov?d?l jedinou v?tou: Lucrum, quod cito acquiritur, cito expenditur, quarens quem rogare.

*!

Kontemplace o kontextu

Pavlí, 24. 3. 2005, 16:43

Pavlí Rád bych se, byt krátce a stru?n?, vrátil k zápisu kolegy Martího. Nezdá se mi p?íliš trefné p?irovnávat komerci ke "tlustému sklu". Zkusme si p?edstavit onu výkladní sk?í? popkulturní nabídky, kde je však jakékoliv zájem zkomplikován ?i dokonce znemožn?n práv? "tlustým sklem"! Naopak, komerce a s ní spojená popkultura na nás svítí (až osl?uje) a k?i?í (až ohlušuje). Jinak se s názory kolegy Martího ztotož?uji a rozhodn? souhlasím i v tom, že i takto vážnou a esencionální diskuzi je t?eba ob?as osv?žit n?jakým žertem.

Babylonské zmatení

Martí, 24. 3. 2005, 16:11

Martí Pánové, pánové, pánové... Zdá se mi, že zde všichni hovo?íme o té samé v?ci a p?itom si nejsme schopni porozum?t. Problém není p?ece v tom, že um?ní neexistuje - problém je v tom, jak to krásn? vyjád?il kolega Kubí, že nás komerce oslepila. Já bych použil dokonce možná až trochu žoviální p?ím?r, že komerce má tzv. tlusté sklo, tj. stojí mezi námi a um?ním a brání nám tak ve výhledu.
Ale dosti legrace, pokra?ujme dál v seriozním duchu.

Bezzubost popkultury a klamavost alternativy

Kubí, 24. 3. 2005, 14:50

Kubí Adí tady podle Mne zavadil o jádro, o ko?en konfliktu mezi um?ním a prostorem, jenž m?žeme nazvat komercí. Nejsem sice kunsthistorik, jako n?kte?í mí známí (kunsthistorici), ale domnívám se, že tak hluboký, do kultury a spole?nosti vrostlý fenomén jako um?ní, jeden ze základních stavebních kamen? historie lidstva v?bec, nem?že být odsunut na periferii v žádném, by? "jen" kvalitativním slova smyslu. Natož pak b?hem sm?šn? krátkého období ataku, ba invaze oné "popkultury". Souhlasím s Martím do té míry, že nás komerce jaksi oslepila, omrá?ila naší estetickou reflexi, ale samotné um?ní, myslím, neohrozila. Netvrdím, že výraz alternativa je zavád?jící nebo falešný, ale že je jen konsekvencí výše popsané zaslepenosti.

B?ehy? Jist?, ale zkoumejme oba!

Adí, 24. 3. 2005, 14:03

Adí Drahý Martí, milý Tomí, s politováním ?tu Vaše schématické, jednostranné p?ísp?vky. Je smutné, že myslitelé Vašeho formátu p?istoupí na takto didakticky ploché premisy. Publikoval snad Jacques Derrida nebo Michel Foucault v samizdatu? Komponoval snad Karlheinz Stockhausen pro "suterénní" publikum? (Nezlob se Martí, ale tv?j pojem "suterén" se mi obzvlášt? p?í?í). Je p?ece jen na nás, zdali na on?ch "omílaných b?ezích", o nichž píše kolega Tomí, dokážeme p?ece jen nalézt zlaté nugety skute?ných um?leckých skvost?. Ale nesmíme se zam??it jen na jediný b?eh!

Existují východiska?

Pavlí, 24. 3. 2005, 13:48

Pavlí D?kuji kolegovi tomí za rozvinutí Mých myšlenek.Ko?eny problému je t?eba hledat i v úmyslném št?pení a cílené segregaci. Vezm?me si jako p?íklad využití slova alternativa coby "škatulky" pro tzv. menšinové žánry (což neplatí pouze pro hudbu jako takovou, ale pro kulturu obecn?). Toto samotné slovo má v sob? zakódovaný odpor k tomu ostatnímu, co nám tato problematická doba nabízí. Nabízím-li alternativu, nenabízím automaticky správný sm?r, pouze pragmaticky rozši?uji nabídku. Výb?r je ale na každém z nás. Pokud se zam??íme na samotnou definici slova alternativa (jest p?ípad volby mezi dv?ma v?cmi neb okolnostmi stojícími, k sob? v pom?ru protikladu: »bu?to-anebo«, p?i ?emž však n?cot?etího docela jest vylou?eno. Ott?v slovník nau?ný), máme tedy na výb?r pouze mezi t?mito dv?ma entitami - bu? mainstream (zde bych cht?l pokárat kolegu Tomího za neznalosti základních slov anglického jazyka) nebo alternativa. Je to situace více než absurdní.

Asimilace, hrozba popkultury

Tomí, 24. 3. 2005, 13:18

Tomí Kdybych m?l ješt? n?co dodat k Pavlího pohledu na hranici mezi popkulturou a ?ekn?me jakousi alternativní scénou, odvážil bych se tvrdit, že meinstream, tedy takový ten hlavní proud kultury, který se snaží, ano, v?dom? snaží vždy zasahovat a také zasahuje v?tšinu, je tak trochu hrozbou pro všechny menšinové žánry bez rozdílu o jakém konkrétním oboru mluvíme. Nejen, že si z nich s každou módní vlnou n?co bere, horší je, že nic nedává nazp?t. Nejde už o barikády, ale o omílané b?ehy. Je to smutné a všichni dob?e víme, kam toto vede.

Nebojme se otev?ít!

Martí, 24. 3. 2005, 13:06

Martí Drahý Adí, to, že um?lec je rezonan?ní deskou své doby, už dávno neplatí. Dnešní dobu ovládá kapitál. Tržní hodnoty ovládly i výstavní sín?, koncertní sály, pulty knihkupectví. Doba se zrychluje, není ?as na velké myšlenky. Stejn? jako naše skromné forum navždy z?stane mimo hlavní sféru socio-kulturního zájmu, tak i to pravé, hluboké a opravdové um?ní z?stane mimo zájem v?tšinového trhu a tím pádem i mimo spektrum pozornosti b?žného konzumenta. Hledat um?ní vyžaduje odvahu a odhodlání a já jsem rád, že práv? my m?žeme p?isp?t svou pomyslnou troškou osv?ty do mlýna kulturn? vyprahlé ve?ejnosti. Adí, nebál bych se objevovat pro ct?né ?tená?e našich disputací onen pov?stný ryzí suterén. Nezlob se na m?, ale práv? z tvého postoje na m? dýchla ona strnulost, o které mluvíš.

Popkultura atakuje menšinové žánry nebo naopak?

Pavlí, 24. 3. 2005, 9:41

Pavlí Diskuzní téma "Kdo je to um?lec" lze svým zp?sobem uchopit i z jiného úhlu. Pokud budeme hovo?it o hranici mezi mezi menšinovými a v?tšinovými žánru sou?asného um?ní, je t?eba si sypat pomyslný popel na hlavu, a? už stojíme na jedné ?i na druhé stran? barikády. Jako intelektuál jsem automaticky vnímán spole?ností coby vyznava? menšinových žánr? (click&ut, new age, electronica, click&aste, click&eep, freejazz atd.)a automaticky je mi p?isouzena role popkulturního abstinenta. A práv? tato pomyslná role, která mi byla p?i?azena (a která se rozhodn? nemusí zakládat na pravd?), vnáší zmatek do celého hodnotového žeb?í?ku a deformuje tak onu hranici a nebojím se ?íci - barikádu.

Laciný trik, povrchní redukce

Adí, 23. 3. 2005, 22:15

Adí Na p?ísp?vek kolegy Martího musím bohužel reagovat zásadn? odmítav?. Jím nastolená premisa je totiž typickou ukázkou schématického a strnulého pohledu na sou?asné um?ní. M?j bože, kde jen má takto pok?ivený pohled ko?eny? V chaotickém shluku postmoderny, negujícím spolu se "starým" i to "dobré"? A? tak ?i tak, pohled na jediné kvalitní um?ní - "opravdovou ryzí výpov??", jak píše Martí - nelze zužovat na sféru "mimo dosah pen?z". Pro?? Inu, takové zjednodušení zkrátka nereflektuje bohatství a aktuálnost um?lecké výpov?di v celé její ší?i! Pro? redukovat to dobré a kvalitní (ano, a zejména to humanistické!), co sou?asné moderní um?ní nabízí, pouze na Martího "suterén"? Kolegové, pokud chceme skute?n? zasv?cen? a živ? debatovat o um?ní, m?li bychom se nap?íšt? vyvarovat takových - a te? doufám, že se Martí neurazíš - povrchních soud?.

Ohrožený druh?

Martí, 23. 3. 2005, 20:16

Martí Díky kolegovi Tomímu za verbální "body?ek", který tomuto fóru ušt?d?il v pravou chvíli. Zanechme sloví?ka?ení, drazí kolegové a v?nujme se kone?n? n??emu na naší úrovni.

Up?ímn? ?e?eno, z mého pohledu je um?lec, abych tak ?ekl, druhem ohroženým, ne li p?ímo vyhynulým. Rozhlédn?me se kolem sebe - kdo z dnešních "um?lc?" není vlastn? obchodník? Naše galerie jsou plné zboží. Velmi luxusního zboží. Skute?né um?ní, opravdovou ryzí výpov??, musíme hledat v suterénu, možná dokonce p?ímo v podzemí - mimo dosah pen?z.

1:0 pro skeptiky

Tomí, 23. 3. 2005, 16:33

Tomí Letmý pohled na naše dosavadní úsilí by mohl skýtat pot?šení snad jen pro n?koho, kdo nám na naší cest? k nalézání odpov?dí na, jak poznamenal kolega Adí, pal?ivé otázky, opravdu nep?eje nic dobrého.
Opravdu nejsme schopni zamést si p?ed vlastním prahem? Opravdu se musíme p?ed skute?nými problémy uchylovat do zatuchlého rádoby bezpe?í osobních poty?ek? Náš projekt se tímto nikam nedostane, pánové, mám dokonce pocit, že pokud budeme takto pokra?ovat, bude brzy zapomenut a odhozen na smetišt? d?jin. Zkusme se k v?cem postavit p?ímo a ?íznout tak?íkajíc do živého. Pavlí byl na dobré cest?, ale nakonec s tím z?stal jen u nadpisu, zkusme tedy jeho téma "Kdo je to um?lec" skute?n? rozpracovat.

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
?>