Konfrontace

Jméno: Heslo: Konfrontace, veřejná diskuse o věcech veřejných.
Nadpis:

Malá vzpomínka

Adí, 4. 4. 2005, 18:25

Adí Jist?: hra v šach, moje stará, ale stále stejn? vzrušující láska... Rád usedám se sklenkou dobrého ?erveného vína (ano, m?j milý Martí: leckdy si na hru král? p?ipiji královským nápojem. Pro? ne?) k šachovnici a s ru?n? ?ezanými figurami ze slonové kosti (dárek od thajského velmistra) si rekapituluji dávné boje a osvojuji moderní postupy. Ta preciznost dynamických variací! To bohatství v ?ešení prostorových vztah?!

Vážení kolegové, neodpustím si malou p?ipomínku jedné z nejvíce vzrušujících partií posledních let. Ano, tušíte správn?, jde o památné utkání mezi Anandem (bílé figury) a Kasparovem (?erné figury) na turnaji v Linares roku 2000. Každý tah tohoto dech beroucího boje bude navždy pat?it do zlatého intelektuálního fondu lidstva. Posu?te sami:

1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 a6 6. f3 (Úvod k t.zv. anglickému útoku pomocí g2-g4. Ve své p?vodní podob? 6. Se3… a teprve pak f2-f3, byl ot?esen reakcí Kasparova v utkání se Širovem ve Wijk aan Zee: 6. …Jg4 7. Sg5 h6 8. Sh4 g5 9. Sg3 Sg7 10. Se2 h5 11. Sxg4 hxg4!? 12. 0-0 e6! 13. Dd2 Jd7! 14. Sxd6 Je5.) 6. …e6 7. Se3 e6 8. g4 h6 9. Dd2 Jbd7 10. 0-0-0 b5 11. h4 b4 12. Jb1!? Nevyzpytatelné jsou n?kdy i cesty teorie. Namísto d?íve hraného 12. Jce2 Anand a další v??í tomuto pasivn?jšímu ústupu, který na druhé stran? chrání postavení bílého krále. Indickému supertalentu se asi zamlouval pr?b?h jeho partie s Topalovem na turnaji v Tilburgu, kdy po 12. Jb1 d5 13. Sh3 následovalo slabší 13. …Je5?! a pomocí 14. g5 Jfd7 15. De2 dxe4 16. f4 donutil ?erného k problematické ob?ti 16. …Jd3+.) 12. …d5 13. Sh3 g5! (Taktická operace, použitá již d?íve v turnaji v partii Leko-Topalov…) 14. hxg5 hxg5 15. exd5 Jxd5 16. Sxg5 Db6! (…ale s tímto vylepšením! Topalov pokra?oval 16. …Da5, což po 17. Sg2 Vxh1 18. Vxh1 Dxa2 19. Vh8 zapojilo do útoku nebezpe?nou bílou v?ž.) 17. Sg2 Vxh1 18. Sxh1 (18. Vxh1 Sg7, nyní s napadením bílého Jd4. ) 18. …Vc8 19. Ve1 (Na 19. f4 p?ipravil Kasparov rafinované 19. …Jc3!) 19. …Da5 20. f4 Dxa2 21. f5 Jc5 22. fxe6 Sg7! (?erný král ?eší nebezpe?í bravurn? a s otev?eným hledím, vše sází naopak na hrozby bílému prot?jšku.) 23. exf7+ Kxf7 (Fascinující situace. Kdo je více ohrožen? Holý ?erný král, nebo jen zdánliv? ukrytý bílý monarcha? Pravda je asi n?kde uprost?ed. Po asi nejlepším 24. Df2+! Kg8 25. Df5 by partie patrn? skon?ila remízou: 25…Sxd4 26. Dg6+ Sg7 27. Ve8+ Vxe8 28. Dxe8+ Kh7 29. Dh5+ atd. Anand poprvé chybuje…) 24. Sxd5+? Dxd5 25. Ve7+ Kg8 26. Vxg7+ Kxg7 27. Jc3! (Ouha! Plánované 27. Jf5+? vázne pro 27. …Dxf5! 28. gxf5 Jb3+ a Jxd2. Indický velmistr po nutném p?ehodnocení našel p?esto ješt? nejlepší šanci…) 27. …bxc3 28. Jf5+ Kf7 (Nyní na 28. …Dxf5? by p?išel smrtelný mezišach 29. Dxc3+. Vzniká proto ješt? zajímavá koncovka.) 29. Dxd5+ Sxd5 30. Jd6+ Kg6 31. Jxc8 Kxg5 32. Jb6 Se6 33. bxc3 Kxg4 34. Kb2 Kf4 35. Ka3 a5 36. Ja4 Je4? (V technické ?ásti partie chybuje i Kasparov! S uplatn?ním p?evahy nem?l mít potíže po lepším 36. …Jd7! 37. Jb2 Jb6.) 37. Jb2! Jxc3 38. Jd3+ Ke3 39. Jc5 Sf5 40. Kb2 Jd5 41. Jb7 a4 42. c4 Jb6 43. Jd6 Sd3 44. c5 Jd5 45. Ka3 Sc2 46. Jb5 Je7 47. Ja7 ? (Vidíte? I ti nejlepší v žáru boje mohou ud?lat primitivní chybu. Jednoduché 47. Jc3 odstranilo posledního ?erného p?šce ze šachovnice. Anand tak po dlouhé dob? neporazitelnosti prohrává, navíc v té nejprestižn?jší partii…) 47. …Kd4 48. c6 Jd5 49. Jb5+ Kc5! 50. c7 Sf5! (Tohle bílý asi nedocenil. Na 51. Kxa4 Jb6+ 52. Ka5 Jc4+ dostane bu? mat po 53. Ka4 Sc2, nebo ztratí jezdce po 53. Ka6 Sc8+.) Bílý se vzdal.

Kolegové, p?iznávám se: i po p?ti letech mi stále chybí slova, jimiž bych co nejv?rn?ji zachytil velkolepost této nesmrtelné partie!

Magických šedesát ?ty?i

Kubí, 1. 4. 2005, 18:37

Kubí Vyjad?ovat se k sebest?edné a samoú?elné disputaci pán? Martího a Adího považuji - alespo? po obsahové stránce - za nošení d?íví do lesa. V tomto ohledu d?kuji Pavlímu za navázání na sportovní rozpravu, jež zjevn? nevy?erpala své rezervy a jíž je bezpochyby možné dovéct k p?ínosn?jším záv?r?m, než k hyper-realit?.

Šachy!
Hra král? i velkých myslitel? a živá voda kognitivní dynamiky na stran? jedné, nelítostná válka a boj o území nep?ítele na stran? druhé. Jakkoliv nesouhlasím s vy??enými pochybami o televizních p?enosech živé (takzvané live) hudby, nemohu se zbavit dojmu, že hra v šach se obrazovce jaksi vzpírá. Kvalitní um?lecký výkon je, jak koneckonc? plyne z našich vlastních záv?r?, jevem ?ídkým a leckdy t?žko dostupným, a proto vidím jeho degradaci televizí jako tolerovatelnou. S kopanou nebo hokejem jakožto l?zními sporty se naproti tomu setkáme na každém kroku, ?ili jejich medializace je zcela nep?ínosná. Šachy, hra veskrze ušlechtilá, se ob?ma kategoriím flagrantn? vymykají. Jsou sice sportovním odv?tvím, ale ne motorickou demonstrací primitivismu jako fotbal. To by sice mohlo vyznívat jako argument k jejich vysílání, jenže šachy je prost? lepší hrát. Na úrovni performance vícemén? nesejde, což se o filharmonii dá ?íct jen st?ží (smích). K rozebírání slavných partií pak podle mne není nutné sledovat nervozními tiky zmítané tvá?e velmistr?, bohat? posta?í nap?íklad ?etba n?kterého z periodik, jež vycházejí pod patronací rozmanitých hrá?ských asociací a svaz?*. P?episy legendárních klání tvo?í koneckonc? nedílnou sou?ást mé ranní mentální rozcvi?ky, vracejí mojí mysli brisknost, grácii i rozvážnost.

*namátkou: The Checkmate Chronicle of Commonwealth, Oxford Castling Tribune, Le Bulletin d´échecs, Gazjeta Šachmatnaya atd.

Je toto ješt? konfrontace?

Pavlí, 1. 4. 2005, 9:04

Pavlí Pánové, nejde mi nevmísit se do této hloupé a simplexní "debaty". Pokud jste na tak mrzké intelektuální úrovni, že se nedokážete pozdvihnout o n?kolik úrovní (dimenzí, chcete-li) nad hašte?ivost srovnatelnou s ú?astníky fotbalového utkání v zapadlé vísce na Morav?, nem?l by Vám být v?nován tento drahocenný prostor. Velmi diskutabilní je také Váš rozbor látky, jako nap?íklad sport na televizních obrazovkách. Zde bych cht?l podotknout, a je t?eba si otev?en? ?íci že tento názor nesdílím sám, že je "sport" a sport. A te? se p?iznejte, drazí kolegové, který z Vás si uv?domil, že na televizních obrazovkách (a to dokonce v?etn? ve?ejnoprávní (!) televize)není možno vid?t nap?íklad tolik mnou oblíbenou hru v šach? A je toto snad ten mén?cenný projev malosti a tragiky jako fotbal? Zodpov?zme si nap?ed skute?né otázky a nezaobírejme se na p?íšt? tolik sami sebou.


Impedit ira animum, ne possit cernere verum (Disticha Catonis)

Pot?ebujeme nadále snášet Adího bulvární invektivy?

Martí, 1. 4. 2005, 7:37

Martí Drahý Adí! Opravdu nemohu uv??it svým o?ím. Ponechám nyní stranou Tvé podivné sv?tonázory a zam??ím se na jiný, pal?iv?jší fenomén Tvého projevu v této (donedávna) vznešené diskusi. Tvé genocidní chování totiž nemá ve sv?t? vznešených myšlenek místo. Rozhodl-li jsi se bezhlav? a sprost?, bez jakékoliv argumentace, napadat názory jiné, než ty vlastní, hledej si rad?ji své místo v davu "nemyté holoty" na tribunách fotbalových utkání. V??ím, že když cestou z "disputací" na Tvé úrovni vysypeš n?kolik nádob na odpadky a obscéními "graffiti" vyjevíš sv?j sv?tonázor na sklo autobusové zastávky, dosáhneš adekvátního uspokojení.
P?esto doufám, že tvá do?asná mentální indisposice byla zp?sobená pouze nesprávn? na?asovanou intoxikací nevhodným ro?níkem ?erveného vína (ano, drahý kolego, Tvé problémy nám nejsou neznámé) a že se ze svého "filosofického" rozjímání vyspíš.
Vážím si T?, p?íteli a jsem ochotný p?ijmout Tvou omluvu a kapitulaci, na (z tvé strany) nízkou rozmíšku zapomenout a v?novat se dalšímu ?ešení ožehavých problém? na pat?i?né úrovni. To ovšem vyžaduje dv? podmínky:
1) Chu? a ochotu diskutovat, nikoliv urážet
2) ?istou mysl

Martí: intelektuální "stmívání" v p?ímém p?enosu

Adí, 31. 3. 2005, 18:25

Adí Domnívám se, milý kolego, že posledním p?ísp?vkem jsi definitivn? klesl až na samé intelektuální dno (útoky na nedostižného Baudrillarda hovo?í za vše). Kde jsou pádné argumenty? Kde je posun v diskusi? Zvolil jsi pochybné osobní výpady namísto filosofických východisek? Pokud budeme v této debat? používat slovní spojení jako "hurá - argumenty" ?i "socio - kretenismus", zákonit? se snížíme na úrove? plytkého hospodského blábolení.
Cítím smutek, drazí p?átelé. Tak tedy proto se zrodila Konfrontace? Zajímají kolegu Martího vhodn? zvolené aforismy, nebo pal?ivé problémy dnešního sv?ta? Troufám si tvrdit, že jen úplné filosofické nedoch?d?e* m?že tvrdit, že aplikace Baudrillardova pojetí hyper-reality zasahuje pouze v?tšinovou spole?nost. Až se kolega Martí dostane i p?íšt? do podobné situace - totiž do stavu naprostého vy?erpání argument? (jak se mu to stalo nyní) - nem?l by se styd?t a v okamžicích paniky poté sahat po Wittgensteinovi. Místo toho by se m?l pokusit srozumiteln? artikulovat názor a neuchylovat se ke slovníku l?zy**.

Troufám si tvrdit, že zaražené ml?ení ostatních koleg? je d?kazem i jejich roz?arování...

* a tím nechci nijak úto?it na Martího
** samoz?ejm? nadnesen?

Adího ideové naufragium

Martí, 30. 3. 2005, 22:35

Martí Nezlob se, drahý kolego, ale p?i vší úct? k Tvé osob? nebudu snad ani d?kladn?ji na Tvou bezzubou polemiku reagovat. Hovo?íš-li ty o sebevražd? filosofické, m? p?i ?tení tvých hurá-argument? vyvstalo na mysli trochu více alarmující spojení: akademická sebevražda. Nezlob se na mne, ale ohán?t se v JAKÉKOLIV diskusi Baudrillardovým socio-kretenismem, to je skute?n? napováženou. Hyper-realita je - a to nejen podle mého názoru, viz. nap?. Buxton* - tzv. self-falsifikující paradox. Baudrillardova hyper-realita pouze atakuje v?tšinovou spole?nost, bez jakéhokoliv reflexe predomintantního konceptu sociálního backgroundu.
Spat?uji nicmén? ve tvých argumentech jisté znepokojující známky povrchnosti a alibismu - na jedné stran? hovo?íš, by? nadnesen?, o l?ze, na stran? druhé se oháníš nebezpe?ím mediálního útlaku konzumenta. Co z toho je Tvá pravá tvá?? Jsi citlivý socialista a nebo arogantní liberál?
Na záv?r mi ješt? dovolte malou glosu k nastolenému tématu kulturního nihilismu, skv?lý Wittgenstein?v aforismus: "Der Tod ist kein Ereignis des Lebens. Den Tod erlebt man nicht."

* Buxton, N., Constructivism, nihilism and neotextual semantic theory. Oxford University Press, 1980, p.75-102

Pro? opomíjet roli hyper-reality?

Adí, 30. 3. 2005, 14:33

Adí Vážený kolego, s jen špatn? skrývaným pobavením sleduji, jak se Tebou nastolené teze ?ítí do slepé uli?ky teorie, kde se t?íští o pevné zdi reality. Kam se pod?la Tvá pov?stná rozvaha, m?j milý Martí? Nuže dobrá, budu pro tentokráte p?edpokládat, že jsi se nechal p?esp?íliš ošálit strhujícím Pickettem (vím, je to silný a náro?ný materiál). Pokud tedy "omilostníme" Tvou filosoficky-sebevražednou myšlenku a p?istoupíme k médiím z pozice presémantického nacionalismu, zcela a nenávratn? se rozplyne jejich aktuální otisk v globalizované kultu?e dnešního sv?ta. Jist?, máš pravdu v tom, že mediální diskurz se pak stane neo-diskurzem. Jenže Tebou navrhované nástroje pro jeho uchopení jsou - a te? pevn? doufám, že se neurazíš, starý p?íteli - naprosto nedosta?ující a z filosofického hlediska zcela invalidní. Sou?asná média totiž vytvá?ejí a udržují vlastní simulovaný sv?t (jak víš, Baudrillard v této souvislosti mluví o "hyper-realit?" jež je pochopiteln? sebe-produkující). V Pickettov? pojetí, které tak pošetile razíš, ze zcela vytrácí obraz, jehož význam je konstruován "zevnit?" médií. A pokud p?jdu ješt? dál, Tvou navrhovaný pohled zleh?uje prvek absolutní represe subjektu a tak relativizuje nebezpe?í, jež masám ze strany médií hrozí. A na to bychom, jak sám jist? uznáš, m?li my intelektuálové upozor?ovat v první ?ad?.

T?ším se na Tvé další p?ísp?vky, jen pevn? v??ím, že se ve jménu "p?evratných myšlenek" nenecháš p?íšt? svést na cestu sémantické nekorektnosti - p?esn? tak to totiž v sou?asné dob? praktikují média, drahý kolego.

Mystérium neporozum?ní

Martí, 30. 3. 2005, 13:45

Martí Kolego, musím p?iznat, že jsem vyložen? šokován Tvým konservatismem. Zdá se mi, jako bys necht?l a nebo nebyl schopen (sic!) interpretovat mou sémantickou zkratku – p?i?emž skute?n? v??ím v to první, tedy neochotu p?ijmout revolu?ní lexikální postupy. Dovol mi tedy toto Tvé malé „škobrtnutí“ taktn? p?ehlédnout a ješt? trochu rozpracovat mojí p?vodní myšlenku (nebudeme p?eci ztrácet ?as bezvýznamnými verbálními lienteriemi, to nechme plebsu, dlícímu v mentálních kuloárech). Dovolte mi p?ipomenout, že teorie presémantického nacionalismu, která se tak dob?e hodí k našemu „sportovnímu“ tématu, hovo?í o kultu?e (1) jako o paradoxu. Pickett (2) tyto myšlenky dále rozvíjí až p?ekvapivému konfliktu ideové krize ranného kapitalismu a subtextuálního racionalismu. Opravdu tedy není žádným p?ekvapením, že naše ve?ejnoprávní media procházejí v sou?asné dob? takovou to recesí. (Doufám, že kolega Kubí si na tomto míst? odpustí svou lacinou pravicovou dialektiku a zamyslí se nad výše uvedenými fakty a myšlenkami.) Nebál bych se na tomto míst? vyslovit v pravd? revolu?ní návrh – hovo?me o kritice medií z pohledu teorie presémantického nacionalismu jako o neo-diskurzu, a ne jako o diskurzu. Paradigma této dekonstrukce je jist? p?ekvapivé, ale v??ím, že otev?ené hlavy (3) si najdou k t?mto p?evratným myšlenkám cestu.

* 1) samoz?ejm? myslím kulturu v nejširším slova smyslu – tedy coby soubor skute?n? všech výsledk? hmotné, um?lecké a duševní spole?enské ?innosti ?lov?ka v pr?b?hu sociáln?-historického vývoje lidstva
* 2) Pickett, L., Postcapitalist Discourses: Presemantist nationalism, O'Reilly &Associates, 1975, p.67-72.
* 3) lidov? ?e?eno, samoz?ejm?

Razantní paradigma, absence ?ešení

Adí, 30. 3. 2005, 12:31

Adí Drahý Martí, domnívám se, že redukovat složitou problematiku televizního vysílání na východiska neodialektického narativismu je pon?kud zavád?jící, ale budiž. Potíž ale i tak spat?uji p?edevším v tom, že uplatn?ním Tvého paradigmatu - jakkoliv odvážného a razantního - zcela eliminujeme d?sledné ?ešení dnešních sémantických "faul?" v diskurzu ve?ejnoprávních médií. Vím, toto téma jsme zde ješt? neotev?eli, nicmén? jsem doufal, že nás k n?mu plynule zavede cesta, vinoucí se od naší plodné "sportovní" diskuse. Milý Martí, velmi dob?e víš, že T? respektuji jako fundovaného odborníka a n?které Tvé publikované záv?ry považuji za kvalitní a p?ínosné - ale v rámci Konfrontace by Ti, myslím, neškodila v?tší pokora p?ed jistými dosud platnými axiomy masmediálního diskurzu. Ber, prosím, toto malé doporu?ení jako malou radu starého zkušeného p?ítele a korektního protivníka v mnoha vzrušujících disputacích.

Postkonceptuální desublimace ve?ejnoprávních médií

Martí, 30. 3. 2005, 0:00

Martí Zkoumáme-li neokulturní paradigma diskurzu, ocitáme se p?ed volbou: bu? p?ijmeme textuální konceptualismus, nebo dosp?jeme k pon?kud p?ekvapivému záv?ru, že sexualita má objektivní hodnotu. Televizní vysílání je pouze nevýznamná výpl? mezi reklamními bloky. P?átelé, to, co skute?n? prodává, je sex. Co se tý?e rozdílu mezi spole?ností a sexuální identitou, existuje celá ?ada desituacionism?. Pokud platí to, co tvrdí neodialektický narativismus, musíme volit mezi postsémantickým paradigmatem narativity a kulturním paradigmatem reality. Problémem není tedy sport jako takový, ani sportovní p?enosy. Problémem je samotné medium ve?ejnoprávní televize. Ryba, pánové, smrdí vždy od hlavy!!!

Ne?istá hra televize

Tomí, 28. 3. 2005, 20:50

Tomí Vážení kolegové, televize nebyla nikdy koncipována jako jako formát pro napl?ování zájm? a pot?eb minorit a už v?bec ne minorit intelektuálních. Kdo zde hledá nebo se dokonce dovolává skute?n? kvalitních kulturních zážitk?, bude zklamán, je na špatné adrese. Sdílím roz?arování kolegy Kubího, ale na druhou stranu mu musím vytknout, že zatímco on si st?žuje, skute?ní hudební znalci si rádi víde?skou filharmonii zajedou poslechnout. Mimochodem, a zde bych nerad kolegu Kubího urazil, ale možná m?že tato smutná epizoda posloužit nám ostatním jako jakási lakmusová zkouška, která nám m?že pomoci rozlišit mezi skute?ným zájmem a pouhou laickou zv?davostí nebo (a zde jist? nemám na mysli Kubího p?ípad) zájmem pouze p?edstíraným.
Bu?me také rádi, že sportovní p?enosy upoutají, abych parafrázoval kolegu Adího, nemytou holotu u obrazovek a pom?žou tak od ní, alespo? do?asn?, vy?istit ulice. V??ím, že kolega Adí m? neoso?í coby sprostého sportovního nadšence a do?te si následující odstavec do konce: sv??ím se vám totiž s malým tajemstvím. Já sám televizní p?enosy sportovních událostí vyhledávám. Ne ovšem proto, že bych je cht?l (chra? bože) sledovat, ale z toho d?vodu, že b?hem vysílání se ve ve?ejných prostorách skute?n? cítím bezpe?n?ji.

Zpocená pokleslost v TV

Adí, 28. 3. 2005, 18:37

Adí Drazí p?átelé, já pevn? doufám, že se všichni shodneme alespo? na tomto elementárním, jasném a nezpochybnitelném stanovisku: sport na obrazovky ve?ejnoprávní televize nepat?í v?bec. Má snad toto mocné médium podporovat primitivní zábavu pologramotných individuí, která navíc podn?cuje deprivované "fanoušky" z nižších sociálních vrstev k projev?m nenávisti, xenofobie a násilí? Milý Martí, nejsem odborník, proto nejsem schopen posoudit, do jaké míry je jakési utkání v kopané ve Skotsku "minoritní". Nicmén? je nad slunce jasné, že ani "minoritní" sportovní události by nem?ly v programové nabídce ve?ejnoprávní televize dostávat p?ednost p?ed kvalitními um?leckými dokumenty (nap?íklad). Musím proto bez výhrad souhlasit s kolegou Kubím: sport l?ze*, televizní ?as kvalit?!

* nadnesen?, samoz?ejm?...

Komu slouží "naše" televize???

Martí, 27. 3. 2005, 13:54

Martí Kolega Kubí zde tak?íkajíc otev?el ožehavý a velice aktuální problém. Pat?í sport na obrazovku ve?ejnoprávní televizní stanice??? Jist?že pat?í*, nicmén? z podstaty ve?ejnoprávního media plyne, že by se m?lo jednat o sportovní p?enosy a záznamy pro minority - když fotbal, tak p?átelské utkání v n?kterém zapomenutém hrabství ve Skotsku apod. Stejn? jako my, intelektuálové, vyhledáváme v televizním programu p?edvedení avantgardních skladeb a portréty fenomenálních, le? opomíjených literát?, i minoritní sportovní fanoušci mají své právo na trochu toho televizního ?asu.
P?átelé, chyba není ve sportu - chyba je v programové skladb? televize, která by ze zákona m?li sloužit nám všem.

* dokáži si te? živ? p?edstavit Vaše oprávn?né rozho??ení, ale zanechte unáhlených soud? a nechte mne dovést mou sm?lou myšlenku do konce.

Vra?me hokej mezi mantinely

Kubí, 26. 3. 2005, 11:11

Kubí Unaven jsem v?erejšího dne usedl do Thonetova k?esla p?ed televizor. V?tšinou dávám sice p?ednost své malostranské pracovn? a psacímu stolu, kam prsty pokleslosti nedosáhnou (by? tam mám i po?íta? s internetem), ale sepisování prvního svazku mých memoár? mne vy?erpalo natolik, že jsem cítil pot?ebu se od vlastních myšlenek na okamžik odpoutat. Jaké bylo mé zd?šení, když místo záznamu koncertu víde?ské filharmonie zazn?lo z reproduktor? hu?ení sportovního publika! Všichni tu situaci známe - sportovní, v tomto p?ípad? hokejové klání, p?etéká do ?asu vyhrazenému kultu?e. Odhlédnu-li od sm?šnosti toho pali?kování na led?, té prostomyslné honby za kusem tvrzené pryže, zvedám prst a k?i?ím DOST! Už nechci dál ml?et a pokorn? p?ijímat nové a nové p?ívaly masového primitivismu, který jen z pozice popularity vytla?uje kvalitní* estetický pokrm na okraj stolu. Rád bych znal Váš názor na sportovní lavinu, strhávající s sebou samo poslání ve?ejnoprávní televize a snad i meze spole?enského vkusu v?bec. V??ím, že ve Vašich stanoviscích - jak se stalo tradicí - naleznu dostate?ný morální azyl.

*jakkoliv jen relativn?

Zatuchlý konzervatismus "devizou" intelektu?

Pavlí, 25. 3. 2005, 17:12

Pavlí Je mi smutno, drazí kolegové. Ješt? v?erejší debata ukazovala onu kolegou Kubím zmi?ovanou paradigmatickou mnohovrstevnatost v o?ích zít?ka s optimistickým nadhledem a vírou v sebe sama. Te? tady tápeme jak ran?né zví?e, jehož chvíle ustrnutí a kone?n? smrti se kvapn? a neúprosn? blíží. Stojíme snad na útesu, ze kterého není jiného úniku než sm?rem do rozb?sn?ným vln ledového oceánu, který musí nutn? znamenat smrt i pro ty nejotrlejší z nás? Já ?íkám NE! Práv? ona víra nejosobn?jší, dotýkající se lidské mysli a všeobjímající složité duchovní rozpoložení mi dává sílu a nad?ji. Neschovávejme se proto za prázdnými slovy a myšlenkami.

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
?>