Konfrontace

Jméno: Heslo: Konfrontace, veřejná diskuse o věcech veřejných.
Nadpis:

Úskalí terminologie

Martí, 1. 8. 2005, 11:53

Martí Drahý kolego, rád bych T? p?átelsky upozornil na drobný nedostatek ve Tvém p?ísp?vku do naší diskuse. Tzv. techno není hudbou technickou, ale elektronickou. M?žeme jí též ozna?it jako hudbu tane?ní, nebo hudbu stylu rave [rejf]. To ale jen tak na okraj.
Kloním se spíš k názoru, že jde o ?ád?ní zfetovaných virválist?, doprovázené ?asto vandalistickými pr?vodními jevy. Je-li toto projev bujnosti mládí, pak lituji všechny rodi?e bujných individuí.

Podivná konfese

Kubí, 31. 7. 2005, 17:49

Kubí Jako osoba povolaná prakticky ke všemu okolnímu d?ní bych rád rozproudil debatu o fenoménu technické hudby, tzv. techna. Jde o svérázný otisk mladší generace s vysokou mírou kulturní výpov?di, nebo o výblitek hrstky hulvát??

Vznešenost mistra

Martí, 5. 7. 2005, 16:16

Martí Trp?livost
je vlastnost duch? silných
jak ocel pevná je
v tom mo?i zbrklosti

Shovívavost
co nedbá ?e?í mylných
jak bezmezná je
k slizké nízkosti

Nespoutanost
ta sestra ?in? pilných
má k?ídla rozpjatá
nad nudy propastí

Vážené kolégium,

Jení, 7. 6. 2005, 16:07

Jení nemohu než blaho?e?it proz?etelnosti všehomíra za onu incidenci jež mi, uprost?ed oné novodobé informa?ní skládky*, dala objevit Vaše zcela mimo?ádn? impresivní diskusní fórum. Všechny pochyby, incidence, kontroverze a skepse ohledn? jeho (fóra) existence vyskytnuvší se an entrée, zdají se být vyvráceny s takouvou elegancí, že jest zcela z?ejmé, že i pouhá jeho dosavadní existence (an sich) stane se blahodárnou studnicí intelektuálních vhled? generacím in spé, národa malého ?eského i spole?nosti evropské in corpore.

O to v?tší jest to pro mou mali?kost ?est a také pocit spoluzodpv?dnosti za udržení kvalit, že jste se rozhodli ji (mali?kost) p?izvat do tak pe?liv? chrán?ného a k?ehkého prostoru. Co nejhloub?ji Vám tedy d?kuji za projevenou d?v?ru v mé kvality a zárove? Vás naléhav? žádám abyste neustávali a vytrvali v této bohulibé diskusní ?innosti.


S tou nejhlubší úctou Váš Jeane aus Rauchenstadt des Bohmen


* a né dálnice jak nesprávn? se domnívá p. Gates

Okraj ?i dno vize?

Tomí, 30. 5. 2005, 11:28

Tomí Martí, jak byste ale pomocí této Vaší ?ekn?me pracovní teze vysv?tlil poptávku (angl. demand) po bezbolestném a efektivním ?ešení sou?asné krize demokracie? Dovolím si sám i na svou otázku odpov?d?t: vysv?tlit ji (poptávku; angl. demand) pomocí Vaší teze není možné. Ptám se tedy, jestli se op?t nejednalo pouze o n?jaké Vaše duševní krknutí.

Glosa na okraj eurofuturistických vizí

Martí, 26. 5. 2005, 8:09

Martí Strategický stupe? ovšem vyplývá ze zavedení globálního informa?ního systému, dosaženého integrací nestejnorodých rozd?lených podsystém?.

Lesk a bída jedné evropské iluze

Kubí, 26. 4. 2005, 12:15

Kubí Nezbývá mi, než up?ímn? ocenit asertivitu frankfurtské omladiny. Skute?n? smekám p?ed sv?žestí jejich nekompromisní argumentace a odvahou pustit se do oné "zapšklosti"* generace odcházející. Zárove? musím ale zapochybovat. A to hned dvakrát. Není dynami?nost a verva nastupující generace jen prázdnou sko?ápkou bez obsahu, bez jádra? Není jejím cílem pouze zamaskování myšlenkového vakua rádobyintegrované Evropy, které eo ipso postihuje i její mládež? Jist?, m?žete namítnout, že jí zde dodávám punc sebranky intelektuálních nedoch?d?at, ale Já skute?n? odmítám stav?t rovnítko mezi bezskrupulózní dravost mladých kariérist? na jedné a evropskou budoucnost na druhé stran?.

Druhá výtka mí?í do Našich ?ad, p?átelé. Máme skute?n? zapot?ebí opírat neustále svoje myšlenky v tomto fóru o cizí práce a anonymní akademické debaty? Jak správn? tušíte, tady se m?j ideový kruh (pom?rn? brilantn?) uzavírá. Jakmile totiž zab?edneme do marasdu citací a vágních odkaz? na jakési pofidérní, z pohledu laika až surreálné myslitelské seance, pustíme tím k válu práv? výše dehonestovaný evropský pseudodynamický pot?r. T?ším se na Vaše názory.

*viz Martí: Pohled zven?í (?.6,8). Konfrontace, krasnej.net/kft, 2005

Pohled zven?í

Martí, 21. 4. 2005, 10:18

Martí P?átelé! Bylo mi dop?áno strávit krásný týden s úžasnými mladými lidmi na Europa Universität ve Frankfurtu nad Odrou, kde jsem coby hostující profesor vedl krátký workshop práv? na thema potenciální krize národní identity v dynamickém procesu evropské integrace. Pánové, možná byste se divili, jak by tito byst?í a vnímaví studenti z mnoha evropských zemí smetli n?které Vaše zapšklé názory ze stolu. Ano, narážím zde hlavn? na Kubího nihilistické destrukce. Budoucnost Evropy totiž není v rukou zapšklých "rozumbrad?", kte?í dští síru na všechny a všechno, co jim není po v?li, ale práv? v odhodlání mladých Evropan?, kte?í své myšlení dokáží oprostit od banálních slovních poty?ek a ublížené kritiky bez hlubšího smyslu (mimochodem tolik typické pro ono proklamované ?echá?kovství].

* bez urážky, drahý Kubí, ale Pozna?ské setkání již n?kolik let p?ipomíná spíše mezinárodní veletrh senility

Skryté významy

Tomí, 12. 4. 2005, 16:58

Tomí Nejprve bych se rád stru?n? omluvil Vám Všem, vážení kolegové, za svou delší nep?ítomnost a jí zp?sobené manko v diskusních aktivitách tohoto našeho fóra.

N?kolik mých universitních koleg? a moje mali?kost jsme se p?ed n?kolika dny zhrozili nad doslova zející mezerou v nabídce odborné literatury na poli etiky ve?ejného stravování. Tento zajímavý obor z?stával dlouhou dobu opomíjený, pokud nepo?ítám nevýrazné skripty vydané jakýmsi pomocným profes?rkem na Loyola University New Orleans a dle našeho názoru zvrácenou Modern Encyclopedia of Public Gastronomy Ethics od (dle mého názoru vždy velmi zvráceného) Hawkinse. Krom? zkompilování našich vlastních cenných pohled? na tuto problematiku do kompaktního dílka jsem navíc navrhl provést experiment na téma Dynamika ex-montellistického modelu postralifikace. Touto eskamontáží jsme mohli tak?íkajíc zabít dv? mouchy jednou ranou. Ideálním místem k této insekticid? se ukázal být pro ve?ejnost uzav?ený skansen poblíž Tramajes ve Špan?lsku. Velice inspirativní prost?edí plné energie nám umožnilo vypracovat vskutku brilantní dílo a nestydím se dokonce tvrdit, že po jeho vydání bude kritikou ozna?eno za zásadní. Postralifika?nímu experimentu se v?novala druhá frakce naší výpravy a z dosavadních poznatk? vyplývá, že i zde jsme došli k záv?r?m *, které budou mít na tento obor dalekosáhlý vliv.

Jsem v tomto okamžiku natolik unesen t?mito úsp?chy, že bych nebyl schopen v?novat plnou pozornost konstrukci hodnotného p?ísp?vku do otev?ené a probíhající diskuse zde na Konfrontaci, p?estože mám na nadnesená témata jasn? vyhran?né názory. Odpus?te mi tedy prosím ješt? druhé - tentokráte již kratší - odml?ení se. Brzy nashledanou!

* p?evratným

Pár slov k primordialit? národní identity

Kubí, 12. 4. 2005, 10:54

Kubí Drahý Pavlí, i mn? se z projev? nacionalismu zvedá žaludek. Nejsem si však jist, jestli je velebení odkazu kolegy Palackého p?esn? tím, za co je považuješ. Odhlédneme-li od skandálního výkladu jeho díla na ?eských školách, od prázdné vznešenosti portrétu na tisícikorun?, ?i od exkrementických reklamních spot?, z?stane p?ed námi ?lov?k s pevným místem v zemském patriotismu. A toho bych se bál mnohem mén?, než Martího "euroskeptismu". Nerad bych zde z?stal nepochopen: stejn? jako Martí, i Já rozjímám o jiné form? duchovní integrace než prost?ednictvím bruselské politicko-ekonomické slátaniny, ovšem myslím, že euroskeptismus v dnešní podob? sm??uje spíše k zapšklému pseudonacionalistickému trucování. A p?iznám se, že m? nenapadá trefn?jší definice podstaty ?eské malosti. Její následná kritika mi tedy logicky p?ijde jako k euroskeptismu flagrantn? ambivalentní. Snad je problém jen v oficiálním zam??ení bernské konference, nevím. Mimochodem - osobn? je mi bližší klima paraleln? probíhajícího summitu v polské Poznani, jenž si nehraje na žádný okázalý mesianistický raut a nepokryt? si dává za cíl pouze destruktivní a zcela univerzální kritiku bez východisek. Bernská sešlost sice každoro?n? oplývá skute?nou intelektuální špi?kou Starého kontinentu, ale na kolena jí zárove? sráží p?ílišná medializace. Sv?j šarm pro mn? osobn? ztratila již v polovin? devadesátých let, když se p?esunula z jídelny místní továrny na kroketové hole do pon?kud makabrózní budovy kantonálního sn?mu.

Hegel a Pavlího cesta omylu

Adí, 11. 4. 2005, 23:25

Adí "Mýlit se není žádná ostuda, jestliže se dokážu z omylu pou?it, že ?lov?k nesmí vynášet své soudy a odsudky zbrkle," napsal jednou m?j starý a vážený p?ítel Erich von Däniken. Doufám, milý Pavlí, že si jeho slova vezmeš k srdci. Jen malý ?lov?k* m?že za mým p?ísp?vkem bláboliv? dešifrovat "bezmezný nacionalismus". Jen malý ?lov?k** nedokáže p?ekonat devótní mýty tzv. politické korektnosti (se všemi jejími konsekvencemi) a nazvat v?ci pravými jmény. Milý Pavlí, volíš-li dobrovoln? jako jeden z extrém? Tvé zlaté st?ední cesty (mimochodem - kam vede???) "bezmezný nacionalismus", sám se stáváš jeho sou?ástí. Jak jist? víš, už Hegelovo pojetí d?jin nás u?í, že "národ" nemusí být nutn? definován "nacionalistickým" pre-kontextem. Doporu?uji sundat klapky z o?í, milý Pavlí. Na Tvou otázku "Kdo je k?upan," sis nev?domky odv?til sám...

* a tím nenarážím na Tvou t?lesnou konstituci
** a tím v?bec nenarážím na Tvou t?lesnou konstituci

Nacionalismus není cesta

Pavlí, 11. 4. 2005, 15:04

Pavlí Nelze jinak než reagovat na nacionalismem nasáklý text kolegy Adího. P?ekvapuje mne, že tak fundovaný ?lov?k je schopen mezi skute?nými velikány naší historie jmenovat austroslavistu Palackého. Mne osobn? d?sí už jen to, že D?jiny národu ?eského v ?echách a v Morav? se v originále jmenují Geschichte von Böhmen (1836-76).
Ale vratm? se k tématu oné ?eské malosti.Je zajímavé jak kolega Adí osciluje mezi kritikou ?eské malosti na jedné a bezmezným nacionalismem na stran? druhé.Cesta vede zhruba n?kde uprost?ed. Je t?eba vycizelovat p?edevším samotnou d?v?ru v sebe sama.
Kolegovi Adímu by se možná líbilo vrátit se k tradicím našich husitských p?edk?.Já jsem naopak rád, že žiji v pom?rn? sofistikované dob? (sic!).Kdo je tedy "k?upan"?

?eská tradice k?upanství a národního truismu

Adí, 9. 4. 2005, 16:44

Adí Vážený kolego, nezbývá, než s Tebou tém?? bez výhrad souhlasit (Nediv se: pokud Tvé názory stojí na promyšlených základech, neváhám je podpo?it, starý p?íteli).
?eská malost je skute?n? jakousi neustále generovanou molekulou národní tradice, s níž se cht? necht? musí vypo?ádávat každá generace ?eských intelektuál?, tedy i my. Kdy se tato divoce rotující centrifuga d?di?né zparchant?losti zastaví? Netuším, p?átelé moji. Vím jen, že nesmí utichnout naše hlasy: hlasy, které p?ipomínají a probouzejí to lepší z národa Palackého a Masaryka, N?mcové a Erbena. Hlasy, které jaksi "lege artis" vracejí evropské vzd?lanosti to, co do naší kotliny v pr?b?hu v?k? investovala. Vždy? jejich aposiopese by byla katasrofou nedozírných rozm?r?!

A protože ?eská malost - jak víte - zasahuje ponejvíce literaturu, dovolil bych si, p?átelé moji, sv?j p?ísp?vek uzav?ít trefným, protože varovným a zavazujícím citátem Arneho Nováka: "Není národa, jehož p?íslušníci by se nemohli op?íti o pevnou hradbu složenou z generací p?edk?, vždy? práv? toto podv?domí jednoty jest hlavním tématem národní celistvosti. Avšak po?et generací, s nimiž m?žeme duchovn? obcovati, jest r?zný. Obávám se, že v naší literatu?e smíme tuto ?adu vésti práv? jenom k prahu XIX. století, ?ímž jsme o tolik chudší Francouz?, Angli?an?, Ital?, ano i N?mc?."

P?átelé, nedopus?me, aby následující generace objevili p?i zkoumání ?asové linie v?k? na míst? dneška jen tmavý kráter. Nebojme se zvolat: Evropo, ex oriente lux!

Neduh našeho národa

Martí, 6. 4. 2005, 12:56

Martí Drazí kolegové!
Omlouvám se delší pasivitu, ale strávil jsem te? n?kolik dn? v Bernu na velmi zajímavém neformálním summitu p?edních evropských myslitel? a politolog?. V?novali jsme se problém?m integrace nov? p?istoupivších stát? z hlediska euroskepticismu. Prodloužený víkend plný impuls? (jist? vás pobaví tato malá shoda náhod: v teoretické rovin? jsme ani tu naší milovanou ne?est nevynechali - s Vám jist? dob?e známým nizozemským politologem Van Rheinem jsme si tak trochu pohráli s šachovou alegorií rozši?ování EU) m? znovu vrátil k nep?íliš optimistickým úvahám o mé ot?in?. Když jsem na záv?r našeho setkání p?ednesl krátký referát na thema ?eská malost, byl jsem odm?n?n mnoha minutovým potleskem - a v??te, že to nebylo jen za mé myšlenky a vyt?íbený projev. Z následné diskuse s kolegy vyplynulo, že ?ást potlesku mi byla v?nována za odvahu, které je jist? t?eba k životu v zemi tak zkoušené toutou nacionální ne?estí. V?nujme tedy, p?átele, naši pozornost thematu ?eské malosti a pokusme se spole?nými silami ud?lat naši národní identitu lepší. Vrátil jsem se z Bernského setkání europesimist? posílen optimismem, že je toho možné dosáhnout.

Zázrak v Linares

Kubí, 4. 4. 2005, 21:03

Kubí 19jc3 jako odpov?? na 19f4! Za remízové konstelace! To je bez komentá?e!

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
?>