Konfrontace

Jméno: Heslo: Konfrontace, veřejná diskuse o věcech veřejných.
Nadpis:

Vkus? Prázdnota!

Adí, 18. 8. 2005, 22:23

Adí Rád bych zareagoval na skute?n? skandální zápis váženého kolegy Tomího. A te? nemám na mysli ani tak jeho jízlivé poznámky sm?rem k mé osob? - na to jsme si již bohužel všichni zvykli. Nicmén?: skute?n? si, milý Tomí, myslíte, že oble?ení (dosa?te si ale dle vlastního naturelu: "vkus", "móda", "pozlátko"... Já volím "prázdnota"!) je tak d?ležitým thematem, že bychom se mu m?li v?novat i my, zde v Konfrontaci? Je mi stydno, p?átelé. Je t?žké zaujímat odpov?dná stanoviska ke skute?n? podstatným problém?m dnešního sv?ta, když nás kolega Tomí neustále sráží k zemi svými ordinerními plky. "Starci rádi udílejí dobrá ponau?ení, aby se ut?šili nad tím, že už nemohou dávat špatné p?íklady," ?íká Francois De La Rochefoucauld a já jen doufám, že se tento nesmrtelný citát ješt? Tomího netýká, a?koliv ?as si na síle jeho kdysi tak pronikavého intelektu už z?ejm? vybral svou nemilosrdnou da?...

Svoboda tvo?ení - základní právo um?lce

Martí, 18. 8. 2005, 14:33

Martí Díky Ti, drahý kolego Tomí, za tolik pot?ebné umravn?ní tohoto našeho intelektuálního pískovišt?* a d?razn? bych doporu?il konfliktnímu kolegovi Pavlímu, aby vy?izoval své osobní spory s ostatními prost?ednictvím e-mailu, elektronické pošty (viz. níže).

Nechme spory spory - já bych se Vám, milí kolegové, rád sv??il se svým, abych tak ?ekl, trápením posledních dn?. Víte, za?ala m? pronásledovat myšlenka na projekt zabývající se existen?ní a zam?stnaneckou problematikou výtvarných um?lc?. Je smutnou skute?ností, že mnoho absolvent? vysokých um?leckých škol se své profesi kv?li r?zným obtížím nev?nuje. Posledním p?íkladem, a tak?íkajíc onou pov?stnou kapkou do poháru ?erveného vína na mém pracovním stole, mi byl e-mail** od mladého malí?e Vladimíra, který sice vzd?lání nemá, ale talent a motivace mu podle m? nechybí a který mi v dopise lí?í jak musí pracovat aby si vyd?lal na drahé pražské živobytí a na jedinou ?innost, která ho baví (malba) mu nezbývá dost ?asu, aby se ?ádn? rozvíjel. Co vy na to, jaké máte zkušenosti?

* der Intelektuälsandspielplatz, viz. Fechner, G.T. (1848). Nanna; oder Über das Seelenleben der Pflanzen. Leipzig: Leopold Voss, s. 342-409.

** elektronická pošta, moderní forma komunikace. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) je ur?en pro p?enos zpráv elektronické pošty (e-mail) mezi stanicemi. Je to jedna z nejstarších aplikací, používá port TCP/25. Platná norma RFC 821 je z roku 1982. Protokol zajiš?uje doru?ení pošty pomocí p?ímého spojení mezi odesílatelem a adresátem. Zpráva je doru?ena do tzv. poštovní schránky adresáta, ke které potom m?že uživatel kdykoli (off-line) p?istupovat (vybírat zprávy) pomocí protokol? POP nebo IMAP.

Hadr nad myšlenku?

Pavlí, 18. 8. 2005, 14:22

Pavlí Nedá mi to a musím zareagovat za stru?ný vzkaz od kolegy Tomího, kde se snaží na n?kolika centimetrech ?tvere?ních obrazn? "nafackovat" t?em svým koleg?m a to v?etn? mé osoby.
Up?ímn? se mne tvá slova dokla, kolego. Vím, že nechodím oble?ený jako n?jaký donchuán, na druhou stranu tesilové kalhoty a sandále ješt? nikoho nikdy na žádné výstav? ?i performanci neurazili (evidentn? krom tvé osoby). Krom toho, milý Tomí, blbost pod sv?tlý a zcela jist? nákladný manšestrový oblek neschováš.

Dost už postrkování

Tomí, 18. 8. 2005, 14:15

Tomí Nemrhejme ?as osobními spory *. Pokud dovolíme, aby nás v Konfrontování p?eválcovali mladí a nezkušení jelimánci z Evropské Unie (EU), bude zle.

* Kolegovi Jenímu bych jen doporu?il dokon?it n?jakou školu, Pavlí by si mohl své radoby spravedlivé a p?itom velmi hanlivé a jízlivé poznámky schovat (nap?íklad pod své bez výjimky nevkusné "oble?ení") a Adí, Ty už kone?n? p?esta? usmi?ovat každého s každým jako n?jaký ch?va.

Fakultativní kvalita projevu na Konfrontaci?Nikdy!

Pavlí, 11. 8. 2005, 13:24

Pavlí Je nemístné, aby si zde n?který z našich koleg? hrál na auditora (ano, myslím tebe, drahý Adí), na druhou stranu v p?ípad? kritické reakce na Jeního "zápisky" ?i jeho subsidiaritní názory nelze než zatleskat. Pokud, drahý Jení, up?ednost?uješ (jak píšeš v anotaci) "formu nad obsahem", nemá smysl se tím, co píšeš v?bec zabývat. Pokud tvo?íš sebev?dom? prostor pro formu p?ed obsahem, konáš zde filozofickou sebevraždu. P?ed p?íští návvšt?vou našeho internetového www kolokvia doporu?uji rigorózní p?ípravu.Carpe diem!

Forma a obsah

Jení, 10. 8. 2005, 13:29

Jení Drahý Adí, d?kuji Vám za gramatický a slohový rozbor mého p?ísp?vku, jímž ušt?d?il jste mi ?ádnou lekci. Snad by se pouze slušelo zvolit více gentlemanský p?stup a nepraný?ovat gramatické chyby zcela ve?ejn?. Konforntace p?eci není vytesávaná do kamene a tyto nedostatky lze opravit ex post na magnetickém médiu na n?mž jest uchovávána.
Dovolil bych si Vás též upozornit na jistý logický omyl, jehož jste se dopustil. Pokud totiž o n??em „taktn? ml?íte“, pak ml?ení jest nutné zachovávat d?sledn? – jinak jedná se o ml?ení hlasité, jež již ml?ením není, že? Jestliže tedy máte stále výhrady i k obsahu, rukavici jste již vhodil a nyní by m?ly p?ijít na ?adu argumenty.

Diskuse? Jist?. Ale musí mít styl a šarm.

Adí, 3. 8. 2005, 22:14

Adí Vážený a milý Jení, doporu?il bych Vám jednu v?c: než se p?íšt? zapojíte do diskuse, pro?t?te si laskav? své texty. Alespo? dvakrát (lépe ale t?ikrát ?i ?ty?ikrát). Až vylepšíte jazykovou úrove? Vašich p?ísp?vk?, m?žeme snad s kolegy reagovat na jejich obsah (který zatím p?echázím taktním ml?ením). Ot?esná interpunkce, gramatické chyby ("polihistorický" - sic!!!), sloh holoty... Jsem na rozpacích. Vezm?te si p?íklad z jazykov? vyt?íbených p?ísp?vk? koleg? Kubího ?i Tomího. Pevn? doufám, že nejste dalším z ?ady "internetových pisálk?", poušt?jících se bezhlav? do anonymních diskusí, aniž by respektovali základní pravidla ?eštiny. Takto se spouštíte ješt? o patro níže pod bulvár, který tak rád kritizujete. Doufám, že si mojí p?átelskou radu vezmete k srdci, milý kolego.

Chyba strategie ?i výraz hlubší krize?

Jení, 3. 8. 2005, 17:23

Jení Nevím jak m?žete jistý polihistorický rozhled zam??ovat s konzervatismem drahý Martí. Snad proto že Vám se ho pon?kud nedostává?

Jedna v?c m? no onom drobném incidentu p?eci jen nedává v noci poklidn? spo?inout. Totiž jak je možné, že ve stát? s tak bohatou tradicí v potla?ování nejr?zn?jších lidových povstání zakro?í bezpe?nostní správa proti jakési výtržnosti n?kolika uli?ník?, p?ísklušník? oné "techno" subkultury, velice mírumlovn?* a ?ekn?me pon?kud nešikovn?, a pak je ješt? nechává aby akci voln? rozebírali a uráželi ve ve?ejných médiích a dokonce se na protest shoromaž?ovali p?ed vládními budovami? Obávám se že se jedná jen o další p?íklad, v Konfrontaci již zmi?ované, krize demokratické státosprávy. Na záv?r si dovolím p?ipomenout jeden známý citát z N. Machiavelliho Il Principe, kterého jste p?edpokládám v mládí všichni studovali: "Pokud je nutné n?komu uškodit, je pot?eba to ud?lat s dostate?nou silou aby se nemohl mstít".

* nedošlo ani k jedinému úmrtí ?i znásiln?ní

Ve?erní rozjímání

Martí, 2. 8. 2005, 10:12

Martí Jeního mlácení pov?stné prázdné slámy jen dokazuje, že p?ílišný a p?ehhnaný konzervatismus, který tak ?asto a poprávu odsuzujeme, se objevil i v našich ?adách. Drahý Jení, rád bych T? upozornil, že skute?n? nežijeme v dob? Kleobúla z Lindu.

Ale k v?ci: dob?e víte, drazí p?átelé, že mou vášní, které se v?nuji se stejnou zarputilostí, jako disputacím v našem skromném, le? významném kroužku, je má malá zahrádka. V?era nave?er jsem usedl na malou kamenou lavi?ku a opojen vlahý ve?erem, pohledem na záhony karotky a hojivým tichem, oddal jsem se malému rozjímání, k n?muž tato skute?n? až zenová scenérie p?ímo vybízí. Není divu, že m? napadl jeden takový trefný bonmot - proz?etelnost m??í všem stejn? a práv? tak, jak nic dobrého nevyroste z p?dy podupané stádem onoho "techno-dobytka" pod vlivem narkotik, poseté exkrementy a injek?ními st?íka?ky, tak stejn? tak nevyroste nic dobrého z této frustrované mládeže, podupané vulgární "kulturou"*, hlu?nou kvazihudbou a anarchistickým smýšlením. Málo jsme tuto "budoucnost národa"** hnojili ideály humanismu, tolerance, i prosté slušnosti.

* myslím to ironicky, pochopiteln?
** alarmující, p?átelé!!!!

Úpadek na pokra?ování

Kubí, 1. 8. 2005, 17:41

Kubí M?l bych, p?átelé, k Vašim názor?m celou ?adu p?ipomínek, v?tšinou nesmírn? bystrých a vtipných, ale pro zachování dynamiky diskuse se omezím jen na jednu.* Já osobn? spat?uji v rozmachu hnutí "techna" kontinuitu s vlnou tzv punku** na p?elomu sedmé a osmé dekády minulého století. Na obou subkulturách je nejnápadn?jší ur?itý nihilismus, jakési masové mávnutí rukou nad stavem spole?nosti a uzav?ení se do vlastního - ovšem kolektivního - a navenek odpudivého sv?ta plného hlomozu.
Jinak ale pln? souhlasím s Vašimi záv?ry a ?íkám za sebe: je to póvl. Sociopaticky zajímavý, jak uvádí Adí, ale póvl.


*Zbylé zašlu na požádání na dobírku

** [panku] P?íslušníci punkové kultury se vyzna?ovali výst?edními ú?esy a okovaným oble?ením. pozn red.

Sv?dnost bulváru

Jení, 1. 8. 2005, 17:13

Jení Pánové,
vstoupil jsem p?ed nedávnem do Vašeho diskuzního fóra v p?esv?d?ení, že se jedná o fórum thematy i rozborem úrovn? pokud možno p?esahující b?žn? dostupné zdroje. Nyní to ovšem vypadá že po dlouhé dob? ne?innosti reagujete na drobné emocionální výkyvy masy
se stejnou bryskností a sní spojenou bezhlavostí jako poslední, a nebojím se onoho srovnání, bulvární magazín. Kde je onen nadhled a rozvážnost muž? velkého ducha p?ízna?ný pro prvé p?ísp?vky Konfrontace?

Pánové neunáhleme se. Ale prosím, bylo-li již thema, jak lidov? praví se, hm.. "nakousnuto", je nutno strávit je celé. K tomu bude ovšem nutno zamyslet se nad tím, ?ím je onen prvotní popud, kde bere se ona síla jež svádí dnešní mládež plýtvat energii ?innostmi tak neušlechtilými jakými jest ono tzv. "techno"?
Dokáže na toto odpov?d?t pouhé vyjas?ování pojm?, ?i spíše exkrement? jazyka, jež tato masa používá, drahý Martí?
Dokáže na toto odpov?d?t pouhé zkoumání bilaterálních ?i multilaterálních kontakt? d?tí a mládeže? Jakými thematy se to vlastn? zabýváte pane Pavlí?
Je snad možné vysv?tlit onu stagnaci kulturního vývoje pouhým rozborem jakýchsi samozvaných subkultur ?i zjednodušováním
na neustále omílané thema "mezigenera?ní barikády" Adí?
Ano, takto byste se m?l ptát nejprve drahý Kubí!
A kde je Váš názor, pane Vojtí? Vaši podivnou zálibu v tzv "elektronické hudb?" to jest hudb? vytvot?ené authorem nep?ímo a asynchron?
prost?ednictvím po?íta?e, to jest hudb? neauthentické, n?živé a postrádající p?ítomnost ducha tvo?ícího authora, známe. Není toto snad d?vod jistého zamlžení mysli a s tím spojené dlouhodob?jší neschopnosti intelektuálního projevu v Konfrontaci? Doufám, že jste neklesl ve Vaší zálib? až na hranici onoho "techna". P?esto by Váš názor nyní mohl p?ijít vhod.

Drazí kolegové, t?šm se na vaše p?ísp?vky.

Myšlenkov? i obsahov? vyprázdn?ná komunita

Adí, 1. 8. 2005, 12:59

Adí Vážení kolegové, jak jist? víte, sklízím nemalé úsp?chy v akademické obci coby renomovaný a zhusta citovaný odborník na problematiku subkultur mládeže - dovoluji si tedy p?ipojit sv?j post?eh k Vámi na?rtnutému tématu. V p?ípad? tzv. "techno kultury" (a prosím - vnímejme zde slovo "kultura" v co nejširším kontextu) nelze v žádném p?ípad? hovo?it o n?jaké - by? i sebenepatrn?jší - um?lecké stop?, kterou by tato komunita v lidské historii zanechala. Pokud tedy chceme, zabývejme se tímto "technem" z hlediska sociopatie ?i psychologie, ale rozhodn? na n?j nevztahujme b?žná m??ítka, kterými vážíme a hodnotíme skute?né um?ní.

Nechce snad Pavlí ješt? rozdávat zdarma drogy?

Martí, 1. 8. 2005, 12:19

Martí Drahý Pavlí, ukaž mi prosím kde a koho jsem podle Tebe tak razantn? urážel! Odpov?d?l jsem na Kubího otázku a - narozdíl od Tebe - jsem vyjád?il sv?j názor. O tvé fundovanosti rad?ji nebudu polemizovat, nerad bych byl tvojí fašistickou kádrovací rétorikou znovu na??en z opozice "a priori".
V každém p?ípad? bych cht?l znát tv?j názor na bo?ení oné teatrální "mezigenera?ní barikády", kdyby se tlupa zdrogovaných výte?ník? utábo?ila se svým nesnesitelným kraválem na tvém pozemku, o odpadcích, použitých injek?ních jehlách a výkalech, nemluv?.

P?edn?, p?edevším úskalí schopnosti porozum?t

Pavlí, 1. 8. 2005, 12:06

Pavlí Drazí kolegové, jsem rád, že se po dlouhých týdnech op?t rozho?ela velice zajímavá debata. Práv? dokon?uji publikaci o bilaterárních a multilaterárních kontaktech d?tí a mládeže a už jen z tohoto d?vodu si dovolím sám sebe za?adit mezi odborníky v tomto smyslu fundované. Z tohoto také pramení m?j jednozna?ný nesouhlas s myšlenkami jinak velmi vzd?laného kolegy Martího. Skute?n? jsem p?i ?etb? jeho výšplechtu (omlouvám se za vulgarity, ale jiné slovo mne p?i charakteristice onoho zápisku nenapadlo)trp?l. Na jedné stran? se kolegu Kubího snaží "trumfnout" znalostí terminologie (p?i ?emž je zcela z?ejmé, že název pro tzv.elektronickou hudbu rave se nevyužívá již nejmén? 10 let), na stran? druhé však op?t prosazuje sv?j jediný cíl - za každou cenu oponovat a urážet. Pokud, milý kolego Martí, usiluješ o um?lé mezigenera?ní barikády a stavíš se na stranu zneužité síly a moci, nemáš v našem klubu intelektuál? co pohledávat!

(Sonické zv?rstvo)

Tomí, 1. 8. 2005, 12:05

Tomí Drahý kolego Martí, rád bych opravil tvou opravu kolegy Kubího (jeden kolega opraví druhého, aby byl vzáp?tí sám opraven, jak legra?ní). Hudba je um?ní. Toto tzv. techno není hudba. Technika a um?ní nešly nikdy ruku v ruce a odlidšt?né a nep?irozené zvuky vyluzované z p?edimenzovaných reproduk?ních soustav t?chto ?ádících p?efetovaných úchyl? mají k um?ní po?ádn? daleko. D?kuji, rad?ji zajdu na opravdové um?ní do koncertní sín?.

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
?>