Konfrontace

Jméno: Heslo: Konfrontace, veřejná diskuse o věcech veřejných.
Nadpis:

Periculosum est et credere et non credere

Jení, 11. 9. 2005, 20:28

Jení Objevily se zde stížnosti, že v mých p?ísp?vcích „nelze nic nalézt“, jakožto i zcela p?ekroucená tvrzení snažící se povrchním zp?sobem redukovat filosofický vhled v nich obsažený. V následující úvaze se proto pokusím o jednodušší a rigorózn?jší p?ístup, jež by p?i troše dobré v?le m?l dovést k uchopení myšlenky i laického primitiva.
Samotné thema jest reakcí na suverénní tvrzení o neexistenci božské substanciality vyskytnuvší se v poznámce kolegy Tomího. Jest p?eci známo (st?edoškolská látka), že dva základní myšlenkové proudy minulého století Vám v prvém p?ípad?, tj. z hlediska logického positivismu, nedovolí tímto zp?sobem otázku ani korektn? položit. V p?ípad? druhém, mám na mysli samoz?ejm? p?ístup fenomenologického zkoumání, se dostanete do ne?ešitelných paradox? p?i pokusu zodpov?d?t intersubjektivitu vnímání b?hem redukce monadické konkrétnosti „toho, co je mi vlastní“ oproti imanentní transcedenci primordiálního sv?ta jakožto eidetické variace universa možných forem následné komposibility zážitku.
Doufám, že tento pon?kud strohý p?ístup nebude n?kým vykládán jako jakási forma náboženského fanatismu, že drahý Pavlí. P?átelé, nezapomínejte že: Nimium altercando veritas avertitur.

Diagnóza: Biblická paralýza

Kubí, 5. 9. 2005, 14:11

Kubí P?i ?etb? Vašich biblických reflexí mi, drazí kolegové, tuhne krev v žilách. Pavlí možná nezacílil sv?j b?itký odst?el zcela ideáln?, ale jeho pohled na zmi?ovanou publikaci je stále podstatn? akurátn?jší, než Vámi p?edložené bláboly. Bible je marketingový archetyp jako ?emen. Její koncepce je podv?domým snem, ideálem celého sv?ta business-u. Sta?í inicia?ní špetka naivity a nebožák pln? podlehne novozákonním kyd?m, tak drtiv? duchaplným a drilov? se opakujícím, že nemá šanci registrovat prázdnotu a ordinérnost textu (jakkoliv interpunk?n? p?ijatelného). Tvrdím, že obsah bible by bylo lze bez informa?ního manka zredukovat na p?t až šest stránek formátu A4 (v?etn? rejst?íku).

Nejprve p?ed vlastním prahem, Tomí

Martí, 5. 9. 2005, 13:36

Martí Nerad bych se v této kauze zastával kolegy Adího, myslím, že m?j názor na fundovanost jeho názoru ohledn? díla Otakara Theera je obecn? známý. Zaráží m? však, že kolega Tomí má tu drzost nazvat sám sebe odborníkem na problematiku Theerova odkazu. Drahý Tomí, myslíš, že nikdo z nás tady ne?etl tv?j pamflet "Suv Ir sens de l histoire de la littérature
U hèque"* ??? Na stran? 115 se tam pozorný ?tená? do?te nap?. toto:

Otakar Theer faisait preuve, dès l introduction historique détaillée, de s être bien documenté sur l évolution sociale et littéraire en France. Il retraçait le mouvement historique en rapport avec le mouvement dramatique à partir de l aube de la Renaissance, des guerres d Italie. Arrivé à Corneille, il ne s enlisait pas dans un exposé docte et suivi de la vie et de l œuvre du dramaturge fran¬çais. Pas un mot de l esprit, l artésien, des comédies de Corneille, de la structure de la tragédie classique, de l intronisation des unités, de la différence entre Corneille et Racine — toutes choses qu A. Uhlí? avait au moins mentionnées, sans presque rien approfondir.

Nebo na stran? 146:
Ayant présenté le Cid sous les aspects qui avaient été la cause de sa gloire, Otakar Theer ne cachait point, par la suite, à ses lecteurs que les pièces de Corneille étaient très inégales, que dans la plupart des cas elles étaient surannées, que de plusieurs d entre elles seulement quelques scènes ou personnages — ainsi de Cinna Emilie et Auguste, de Rodogune le dernier acte saisissant, Nico-mède de la pièce au même titre par l extraordinaire beauté de son caractère — pouvaient encore être cités avec admiration.

M?l-li to být vtip, nemám z?ejm? smysl pro humor. Jinak ale s povd?kem kvituji, že jsi kone?n? upozornil na fašizující tendence kolegy Pavlího.

* Tomí, Suv Ir sens de l histoire de la littérature U hèque. Nice, 2001.

Otakar Theer: konec

Tomí, 5. 9. 2005, 12:40

Tomí Ješt? bych rád doplnil sv?j názor k trapné epizod?, ve které se kolega Adí vytahuje se svým ?erstv? ud?leným grantem jako malý hoch. Milý Adí, je to možná radostná událost pro tebe a tvé fušerské kolegy, ale pro odborníky na rukopisy Otakara Theera, mezi které tvou pracovní skupinu se vší úctou po?ítat nemohu, je to rána, která se jen tak nezahojí. Laik, který by se cht?l v blízké budoucnosti za?ít této tématice v?novat, bude odkázán na horkou jehlou látané slátaniny hodné možná tak podnapilého gymnazisty snažícího se po p?íchodu z restaura?ního za?ízení dohnat n?kolikam?sí?ní skluz v pln?ní domácích úkol? z literatury a plné faktických * chyb nejhrubšího zrna. Seriózní filologický výzkume rukopis? Otakara Theera, up?ímnou soustrast.

* i jiných.

Odpov?di? Otázky!

Tomí, 5. 9. 2005, 12:22

Tomí Milý Pavlí, rád bych se pozastavil nad tvým velmi pokrouceným a svým zp?sobem až nechutným pohledem na význam Bible v každodenním život? b?žného ?lov?ka. A?koliv sám Sebe mezi b?žné lidi nepo?ítám, budu vycházet z vlastní zkušenosti: v tomto podle tebe dogmatickém a homofobním a podle mne ryzím a i dnes stále sv?žím díle nehledám žádné odpov?di! Hledám zde p?edevším inspiraci, pobavení, oporu a ze všeho nejvíce zde hledám otázky! Otázky, na které je t?eba hledat odpov?di ve vlastním sv?domí a v srdci svém i svých bližních. I mn? jakožto atheistovi * se jich dostává na každém ?ádku, v každém slov? abych tak ?ekl habad?j. Pavlí, pokud jsi nepochopil skute?ný a pravý význam Bible, vyvstává otázka, jestli není náhodou tvá schopnost porozum?t textu omezená na ?ítanku a Mein Kampf.

* snad se p?es všechny rozpory a rozdíly shodneme alespo? v otázce existence Boha: ne. Velké a jasné ne.

Klerikalismus není mesiášstvím!

Pavlí, 30. 8. 2005, 19:01

Pavlí Drahý kolego Martí, nezbývá mi konstatovat, než že je mi za vás trapn?. Z každého písmene vašeho "zápisku" tryská nezadržitelným proudem snaha o vyjád?ení vlastní individuality, která však místo d?vodu k zamyšlení vyluzuje lehce posm?šný výraz na tvá?i ct?ného ?tená?e. Jen myslitel (jak píšete) velmi mrzké úrovn? se zabývá n??ím tak zoufale dogmatickým a homofobním jako je kniha zvaná Bible. Jen ?lov?k bez špetky vlastního ryzího úsudku se za?te do ?ádk? tohoto "díla" a zcela nesmysln? zde hledá odpov?di na jeho každodenní otázky. Pokud mezi takové pat?íte, je mi vás skute?n? líto.

Vizigóti v tvídu

Martí, 30. 8. 2005, 15:25

Martí P?átelé, kolegové! Máme i my zapot?ebí takovýchto malicherných spor?? Není již dost svár? kolem nás?
Jak rádi, my, akademi?tí pošetilci, praný?ujeme k?es?anství a p?itom dob?e víme, kde bychom bez k?es?anské vzd?lanosti byli. Paradigma klerikálního dualismu visí jako pov?stný Damokl?v me? nad každým z nás, kolegové. Ono stigma kontroverze postkonceptuální tendence myšlenkových sm?r? není v d?jinách filosofie ni?ím novým - p?esto dokáže soudobé myslitele pokaždé zasko?it. Ohlédneme-li se zp?t t?eba ke známé krizi newtonovsko-karteziánské v?dy, nenajdeme (jak p?ekvapivé) nic jiného, než znovu ten samý paradox. Jsme rozumní lidé, p?átelé. Nekažme vodu, když pijeme víno a nebojme se taky n?kdy do oné jist? problematické publikace - k?es?anské Bible - nahlédnout i okem mén? kritickým, mén? p?edpojatým, ale více napln?ným touhou hledat a objevovat, zda nám i tato propagandistická literatura nedokáže nabídnout by? jen malé intelektuelní uspokojení. Sv?t, Bible ani kolega Jení nejsou totiž ?ernobílí - jak se nám tady n?kte?í radikáln? smýšlející kolegové snaží namluvit (nebo lépe ?e?eno natlouci do hlavy).
"Nesu?te a nebudete souzeni. Neodsuzujte a nebudete odsouzeni. Odpoušt?jte a bude vám odpušt?no."
Lukáš, 6, 37.

Diskursní interregnum a jeho konsekvence

Kubí, 30. 8. 2005, 12:45

Kubí S dovolením bych rovn?ž p?ipojil stru?nou glosu k Jeního dosavadnímu p?sobení v Našem internetovém www fóru. Není se, kolego, ?emu divit, když se stáváte ter?em interpunk?ního výsm?chu. Na vin? totiž není ani tak samotná jazyková úrove? Vašich p?ísp?vk?, jako spíše fakt, že na ni?em jiném o?i ?tená?e nemohou spo?inout - nic jiného ve Vašich sloupcích zkrátka nezbývá. Pokud "vyprodukujete" nap?íklad ?ty?i komentá?e za kalendá?ní m?síc, výsledek takové snahy se rovná ?ty?em podexponovaným fotografiím mladého muže nejistého pohledu a shluku více ?i mén? korektn? sestavených souv?tí, jež nemohou vyzývat ani pr?m?rn? vzd?laného ?lov?ka k ni?emu jinému, než hledání gramatických p?ehmat?. Jinými slovy: anektujete tu prostor, na n?jž podle (patrn? nejen) mého názoru zatím nemáte nárok.

Ješt? jednou pro Jeního

Pavlí, 30. 8. 2005, 7:38

Pavlí Drazí kolegové, skute?n? se omlouvám, ale musím zde poopravit kolegu Jeního. Pokud o n?kom tvrdím, že je to herecký quasimodo, není tím mín?n jeho fyzický vzhled, nýbrž jsou tím mín?ny jeho herecké kvality.

Balatro!

Vhodná délka probíhajícího diskursu

Jení, 29. 8. 2005, 17:49

Jení Návrat klerikalismu do ?eských zemí? S ostudou jež si tu církev za tisíc let svého p?sobení ud?lala? Thema vhodné leda tak do intelektuální okurkové sezóny. Podpo?ený „mocí“ nového ministra kultury? Naprosto sm?šné. Možná v jeho vinném sklípku, jež prý sehrál tak d?ležitou úlohu ve vývoji ?eské politické scény. Mám tém?? nutkání, jsem p?eci jen ?lov?k, sem p?ipojit smajlíka*. A k tomu se ješt? odvažujete, drahý Pavlí, hodnotit práci politika podle jeho fyzického vzhledu?
Pánové, musím se Vám p?iznat, že p?edchozí schizotymní** debata mi byla milejší. Interupce probíhající diskuze p?eci nejen že není nutná, není ani vhodná, pokud se k thematu vyjad?ují odbornící tak nadmíru fundovaní.

* Smajlík – výrazový prost?edek pokleslého charakteru ur?ený p?edevším k vyjád?ení emocí, jehož užívání se rozmohlo s rozvojem elektronické komunikace***.
** Mám pocit, drahý Adí, že jste si na m? ve svém pedantismu pon?kud zasednul. P?itom ani Váš poslední p?ísp?vek se neobešel bez hrubek (našel jsem dv? – jednu interpunk?ní). Kritizujete kolegu za chyby jichž se sám dopouštíte? Jak ostudné!
*** viz též Martí, Konfrontace (www.krasnej.net/kft), 18. 8. 2005, 14:33.

Neblahý odkaz divocha Žižky

Adí, 28. 8. 2005, 0:59

Adí Drazí p?átelé,
osobní ataky kolegy Tomího p?echázím lehkým pousmáním. Že by snad jeho zapšklé poznámky na adresu mých p?ísp?vk? m?ly p?vod v holém faktu, že grant ministerstva kultury na filologický výzkum rukopis? Otakara Theera získal – shodou okolností - m?j projekt a ne ten jeho? To se mi nechce v??it, drazí kolegové. Každopádn?, „Corruptio optimi pessima“, drahý Tomí – a já jen doufám, že tím „nejlepším“ není v tomto p?ípad? naše dlouholeté p?átelství...

Nicmén? k thematu: nezbývá mi než pln? a bez výhrad souhlasit s kolegou Kubím. Vážený Pavlí, uv?domujete si v?bec ve své krátkozraké domýšlivosti, že svými tak?ka „husitskými“ výk?iky podn?cujete nejtemn?jší pudy toho nejnižšího ?echá?kovství? Jsme obklopeni národem l?zy, drazí p?átelé. Národem, jehož dávným psychologickým miasmem jest hrdost nad barbarstvím hord Jana Žižky – a názory kolegy Pavlího jsou pov?stnou vodou na mlýnské kolo potenciální genocidy, obrácené v??i posledním zbývajícím základ?m alespo? elementární vzd?lanosti. Mluvíte, milý Pavlí, jako kdyby jste pochodoval s pány z Trocnova v první bojové linii... Banausní požadavky po zastavení „novodobého klerikalsimu“ mí?í práv? tam, kam nazna?il kolega Kubí. „Punctum saliens“ celého kvazi-problému totiž nepochybn? tkví v nelibosti špinavých, pohanských ?echá?k? pod?íditi se požadavk?m morálního ethosu, který – a? se Vám to, drahý Pavlí, líbí ?i ne – má po?átky v theodicejské scholastice. Doporu?il bych Vám pro p?íšt? mén? „revolu?ních“ sk?ek? a více rozvahy...

T?ším se na Vaše – interpunk?n? precizn?ji vybavené, drahý Jení – p?ísp?vky.

Je na ?ase p?ekonat inkvizi?ní syndrom

Kubí, 27. 8. 2005, 17:51

Kubí Je neuv??itelné, jak nápadn?, drahý Pavlí, demonstruješ svojí distanci od sv?ta církve, neváhám ?íct duchovna jako takového. Cílem a smyslem intenzivn?jšího dialogu se zemským klérem není samoz?ejm? nic jiného, než vy?ešení našeho ostudného konkordátního deficitu, jaký nemá v Evrop? obdoby. Panika v souvislosti se znovunastolením tohoto tématu je zcela bezp?edm?tná a je pouze symptomem sekulariza?ního masakru v ?eské kotlin?, prob?hnuvšího b?hem posledního p?lstoletí. Tvoji poznámku o odpustcích samoz?ejm? chápu jako nadsázku, jež je pro rozproud?ní debaty nutná, ale na druhou stranu je dokonalým p?íkladem tupé a neu?ené hysterie, která ovládla zdejší náboženský diskurs. Takže prosím: vyhn?me se obloukem podobným klišé a nezam??ujme církev s mafiánským klanem bojujícím o území kdesi ve východním Palermu.

Impertinentní konfrontace horši oportunismu!

Pavlí, 23. 8. 2005, 14:42

Pavlí Drazí a milí kolegové, poj?me tak?íkajíc ruku v ruce skon?it tuto velmi schyzotimní vým?nu "názor?" (i když ke konkludenci jsem se nakonec uchýlil i Já sám), p?ekro?me toto pseudo-názorové smetišt? a poj?me se zabývat thématy jako nap?. znovu oživený klerikalismus, velmi pravd?podobn? do budoucna podpo?ený mocí sou?asného ministra kultury (sic!). Tento herecký quasimodo se prý bude snažit prosadit v?tší p?ísun finan?ních prost?edk? do církve. Skute?n? velmi incentivní nápl? práce, pane minist?e! Což takhle odpustky, nebyly by? Žádám vás, drazí a milí kolegové o vaši názorovou evalvaci.

Prázdnota? Podstata!

Tomí, 23. 8. 2005, 14:17

Tomí Milý Adí, stav?t vedle sebe vkus, módu a pozlátko je pro vás jakožto zatrpklého demagoga naprosto typické. Typické a sm?šné - až smutné. Kolega Jení považuje * vkusné oblékání za "detail" a já se zalykám. Copak není práv? dobrý vkus známkou vysp?losti intelektu? Nerovnováha mezi vyt?íbeností v oblékání a v myšlení je, vážený kolego, v drtivé v?tšin? p?ípad? známkou celkové duševní lability **.

Výše vy??ené se nevztahuje pouze na šatník: jak mám nap?íklad respektovat názor kolegy ***, který se místo promyšlených, procít?ných a mysl osv?žujících hudebních kompozic **** opájí pouze pokleslým ***** škvárem? Odpov?? zní: není to zkrátka možné a ani to není v zájmu kohokoliv z nás, kte?í jsme si zachovali špetku zdravého rozumu a p?ispíváme do Konfrontace skute?n? hodnotnými texty. Zde se mnou m?že nesouhlasit jedin? úplný hlupák.

* I když p?ipouštím, že to bylo myšleno na mou obranu - díky, kolego.

** For me, elegance is not to pass unnoticed but to get to the very soul of what one is. - Christian Lacroix

*** Všichni víme, o kom je ?e?.

**** Nap?.: Jean Michel Jarre [žán mišel žaré]. Koneckonc?, pokud mne pam?t neklame, téma hudebního vkusu jsme již v Konfrontaci velmi kvalitn? zpracovali.

***** Nebudu kazit chu? vám, kte?í práv? ob?dváte.

“Velké” problémy akademického sv?ta

Jení, 21. 8. 2005, 16:32

Jení Skandální zápis? Obávám se že trávíte až p?íliš mnoho ?asu na uzav?ené p?d? akademického sv?ta drahý Adí. Musí to být samoz?ejm? hrozné vid?t kolem sebe neustále ty vytahané svetry, špatn? oholené tvá?e a saka jež byla zakoupena z druhé ruky n?kdy b?hem šedesátých a sedmdesátých let minuléhu století.
Pokud Vás skute?n? trápí velké problémy tohoto sv?ta, doporu?il bych Vám, až p?íšt? vyjdete z té studné kamenné budovy, prot?ít si o?i a všimnout si, jak se tyto velké problémy projevují v každodenním život? b?žných lidí. Mimo jiné v takových detailech jako v jejich smyslu pro vkusné oblékání.

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
?>