Konfrontace

Jméno: Heslo: Konfrontace, veřejná diskuse o věcech veřejných.
Nadpis:

"Proslýchá se"

Pavlí, 24. 4. 2006, 12:21

Pavlí Drahý kolego Martí, p?vodn? jsem se cht?l u tvého p?ísp?vku zasmát a odpo?inout si od práce na mé šesté publikace (ano, skute?n? je tomu tak, drahý Martí!) nesoucí název "Dogmatizmus p?í?inou marginálního konsesu". Nicmén? dramatický tón tvého zápisku s jasn? deklamovaným podez?ením (ano, jak podobné byly d?vody k?ižáckých výprav a pálení ?arodejnic), že scizuji odborné publikace na p?d? SVP. Máte, drahý kolego Martí, n?jaké SKUTE?NÉ d?kazy, kterými m?žete doložit svá "blábolivá" slova? Mám vám snad zaslat do vaší i-mailové schránky seznam publikací, které p?i mnohých návšt?vách v mé soukromé sbírce "poz?ela" vaše koženková aktovka a již nikdy nenavrátila zp?t? Vaše problémy s alkoholem si nap?íšt? ?ešte mimo stránky naší drahé Konfrontace.

Straka!

Martí, 24. 4. 2006, 9:57

Martí Kolegové, odpus?te, že te? tak trochu uhnu z naší poutavé disputace, ovšem nad n?kterými, ?ekl bych až paranormálními, jevy z?stává rozum stát. V poslední dob? se mi stále ?ast?ji stává, že jdu ve Studovn? v?deckých pracovník? na jisto po n?jaké významné publikaci, která mi m?že pomoci p?i mých badatelských aktivitách, a ejhle - ona kniha "na regálu" chybí, aniž by ji m?l kdokoliv z p?ítomných na svém stole. To, že Studovna p?j?uje knihy pouze presen?n?, snad víme všichni (i roztržitý Adí). Ovšem podle správkyn? pracovišt? paní Hrdli?kové je mezi námi akademiky n?kdo, kdo si tohoto elementárního faktu v?dom z?ejm? není. Bohužel, proslýchá se, že knihy se ztrácí po návšt?vách "kolegy" Pavlího.

Musím konstatovat, že m? toto podez?ení ani moc nep?ekvapuje. Pavlí si ode m? p?ed ?asem vyp?j?il n?kolik vzácných tisk? a publikací (v?etn? mého unikátního vydání Bible Kralické, psané šípkovým inkoustem na b?ezových deskách) a ?ekl bych až symbolicky mi tuto skute?nost t?ikrát pop?el.* Již delší dobu mi též dluží menší finan?ní obnos, aniž by se m?l k jeho navrácení.

* Nikdy do o?í, dvakrát po telefonu, jednou vzkazem na toaletách ?SAV.

Martí v defenziv? = zmatek a záš?

Tomí, 20. 4. 2006, 16:19

Tomí Dokážete se, kolego, vyjád?it i vlastními slovy? Ne?ekal bych, že ?len našeho diskuzního klubu nebude schopný zformulovat ?ádné protiargumenty a uchýlí se ke slovníku cizích slov. Mám takové tušení, že se za slova jiných zbab?le skrýváte nejen na své fotografii.

Ad. Tomí, 19. 4. 2006, 10:49

Martí, 19. 4. 2006, 15:57

Martí IMBECILITA je st?edn? t?žká slabomyslnost, st?ední mentální retardace odpovídající v termínech klasického IQ pásmu 30 - 50 bod?, osoby v tomto pásmu postižení vývojov? zpravidla nep?esahují úrove? p?edškolního v?ku, viz. Tomí, Položme si ale ješt? jednu otázku, Inkvizice 2006

Položme si ale ješt? jednu otázku

Tomí, 19. 4. 2006, 10:49

Tomí Jako kuli?ky hrášku dopadající na st?nu, za kterou se otevírá skute?ný sv?t, skute?né hodnoty, skute?né problémy, skute?ní lidé, skute?né myšlenky, skute?né um?ní a skute?ná pravda, také Martího (bohužel ?asté) výpady v??i ostatním se míjí ú?inkem. P?i klohn?ní svých jedovatých v?t a n?kdy dokonce exhibicionisticky rozsochatých souv?tí totiž zapomíná na d?ležitou v?c: smysl. Ano, pokud si jeho výplody prohlédneme podrobn?ji, zjistíme, že postrádají smysl. Chybí dokonce i význam, obsah a pointa. Syntakticky jsou sice vícemén? správné, ovšem sémanticky prázdné a logicky politováníhodné nebo spíše sm?šné. Ha, ha.

Toto samoz?ejm? podotýkám ne proto, že bych neve?il v bystrost ostatních koleg?, kte?í tuto haba?uru jist? prokoukli stejn? jako já, ale spíše jako poslední varování pro kolegu Martího. P?esta?te se už pokoušet získat si náš respekt pomocí syrové lušt?niny. Ne?ekám od vás samoz?ejm? hned n?jaké gurmánské speciality, ale zkuste nám nabídnout alespo? jeden nerozva?ený, nep?esolený a nep?ipe?ený chod ze své akademické kuchy?ky *.

* METAFORA!!!

Dialektický bludný ko?en

Martí, 18. 4. 2006, 23:21

Martí Empatie, empirie, emoce, etika, evaluace, frustrace a na záv?r jako vždy humanizace. Nemotáme se tak trochu v kruhu, p?átelé?

Heterogenita a odd?lenost výzkumníka a zkoumaného – dv? podmínky objektivního v?deckého i kritického poznání - to snad je v Kubího podání záležitost tak?ka obskurní. Stav jeho zmatené a zatemn?lé mysli si nejlépe ukážeme na jednoduchém, avšak (dle mého názoru) trefném p?íkladu: jako by primátu objektivní skupinové identifikace nestrannými pozorovateli nad subjektivní skupinovou sebeidentifikací zkoumaných jednotlivc? najednou p?estala odpovídat klí?ová úloha v?dc?-intelektuál?, kte?í mají p?ístup k objektivnímu stanovisku v?dy.

Templá?ské dšt?ní smrduté síry na všechny okolo, které nám kolega Pavlí tak rád p?edvádí, nechám bez komentá?e - stejn? jako "zájmy" kdysi váženého Adího.

O zvráceném sv?t? emocí a jiných bludech

Kubí, 18. 4. 2006, 18:25

Kubí Na druhou stranu, Pavlí, emoce samy o sob? nejsou vše. Um?lecký výkon postavený pouze na emocích nem?že dopadnout dob?e. Tak to zkrátka je. A te?ka.

Ty totiž chybn?, beznad?jn? hledáš v celém problému protipól, v našem p?ípad? protipól absolutní komerce (onoho Adího rozbou?eného mo?e), tedy protipól kalkulu. Ptám se: Pro??
Tv?j "motor" se všemi jeho "vlastnostmi" nem?žeš jen tak odhodit do šrotu a oddat se nesvázaným ethnickým emocím, ?emeslo má a vždycky bude mít v um?ní svoje místo.

Irelevantní evalvace kolegy Adího

Pavlí, 6. 4. 2006, 9:30

Pavlí Klouzání po povrchu. Kde jsou ?asy, kdy nás kolega Adí byl schopen pot?šit zajímavými (i když v?tšinou diskutabilními) názory na d?ní kolem nás. Dnes má apriorní pot?ebu upozornit na angažmá na bernské univerzity (jak se da?í tvému p?edrahému p?íteli Dr. Ph. Schweighauserovi, kolego Adí?), kam se dostal jen díky sladké nev?domosti da?ového poplatníka.
K v?ci:zajímalo by mne, jaká jsou objektivní m??ítka pro ur?ení n??eho tak individuálního, jako je emo?ní prožitek z hudby? Zde není ?e? o motoru, u kterého lze všechny jeho vlastnosti erudovan? popsat a vysv?tlit!
Jsem velmi rád, že v žánrových cenách zvít?zila hudební skupina Ememdumpumpeka z Kostelce nad Labem, protože jejich sm?s ethno prvk? s irským folklórem je zcela ojedin?lá a (troufám si tvrdit) hledící do budoucnosti s pokorou.

Jak nejlépe ocenit rozplizlé NIC

Adí, 20. 3. 2006, 12:22

Adí Kolegové, moje angažmá na bernské univerzit? mne zam?stnává více, než jsem p?edpokládal, nicmén? mi nedá, abych nereagoval na jednu aktuální událost, t?sn? spojenou s ?eským "kulturním" prost?edím. Pro?, ptáte se? Snad práv? m?j pobyt v sousedním N?mecku mi totiž dodává tolik pot?ebný odstup a nadhled (tedy vlastnosti, jimiž bohužel ?eská kulturní fronta a její nohsledi z masových médií p?íliš neoplývají).

Ano, ?e? je o tzv. "hudebních cenách" jménem And?l. Už všudyp?ítomné logo sponzora napovídá, že zde nep?jde o kritické a fundované pom??ování jednotlivých nahrávek respektovanými odborníky. Kdepak! V t?chto "And?lech" (jak vznešené slovo ve spojení s takovou stokou, že?) krá?í o prachsprosté a uslintané dostihy, v jejichž cíli ?eká široce rozev?ená náru? tupého stáda. Znepokoující je p?edevším fakt, že zpocená tlapa masové zábavy letos t?žce dopadla i na tzv. "žánrové ceny" - práv? ty by p?itom m?ly být posledním a hlavn? klidným p?ístavem v rozbou?eném mo?i komerce!

Vím, m?žete správn? namítnout, že zabývat se touto "pop hudbou" je hluboko pod naší úrove?. Souhlasím. Jenže, drazí kolegové, necítíte coby ?eská intelektuální elita jistou míru spoluzodpov?dnosti za sou?asný úpadek hudebního vkusu?

Konfrontace 2006

Tomí, 10. 1. 2006, 11:10

Tomí Vážení,
z pohledu vzd?laného, osvíceného a skromného ?lov?ka jako jsem já byl lo?ský rok* velmi bohatý.

Krom? n?kolika mých a také Vašich (jako vždy zásadních) prací se na té naší malé ?eské intelektuální scén?, v tom našem rybní?ku **, vyléhlo množství dalších projekt?, které, a?koliv pocházejí od mladých a životem ?ekn?me neobroušených studentík?, vypadají velmi slibn? a dávají mi do nového roku *** nad?ji.

Namátkov? bych jmenoval nap?íklad práci svého studenta Stránského "Boj". Pojednává o historických událostech vedoucích k demokracii a je typickým d?kazem toho, že dobrý u?itel, podobn? jako dobrý socha?, dokáže úsp?šn? pracovat i s nejprve nepoddajným materiálem a p?etvo?it ho v n?co výjime?ného. Stránský poukazuje na chyby mnoha uznávaných historik? a nabízí vlastní **** verzi n?kolika sporných okamžik? z naší spole?né minulosti.

Další zajímavou prací byla disserta?ní práce mého studenta Píky nazvaná trefn? "Portrét ?lov?ka jako odraz doby jeho vzniku (portrét jako obraz nebo fotografie; doby jako epochy)".

Dot?etice bych rád upozornil na skute?n? poctiv? a do hloubky provedenou studii "Kultura" mé studentky Lepkové. Mnozí z Vás už m?li p?íležitost jejími p?evratnými ***** stranami zalistovat, zevrubn?jšího komentá?e tedy net?eba.


* l.p. 2005
** jak rád ?íkám
*** l.p. 2006
**** pravdivou
***** p?ti

A naopak*

Martí, 8. 1. 2006, 16:20

Martí B?h ?asu nelze zastavit, pokroku se neubráníš. Je za námi rok pro n?koho dobrý, pro jiného horší - tak se na to asi dívají racionální egoisté. Pro kolegu Kubího byl rok neutrální, grant na sv?j bláhový projekt "Baruch Spinoza vs. Internet - ontologická diference" po právu nedostal, náladu si ale jist? napravil uv?dom?ním si, že se tak alespo? v akademických kruzích neztrapní. Velmi by m? zajímalo, jak se po svém faux-pas dívá na uplynulý rok kolega Pavlí - myslím, že na jeho kalení akademické vody prací** "Retence a protence aneb Husserl je v?l" jen tak nezapomeneme. Na silvestrovském ve?írku v kavárn? Cicero se tímto hnojem bavila celá spole?nost!

Já osobn? hodnotím kvalitu lo?ského roku jako lepší pr?m?r, na škále od nuly do deseti bych bodoval nejspíš sedmi?kou. Ne snad, že bych nebyl spokojený - m?j traktát "Chaos? A co je za ním?" sklidil celosv?tový*** úsp?ch - ale má vrozená skromnost a hlavn? osobní ambice mi velí neusnout na filosofických vav?ínech.

V této souvislosti chci poznamenat, že mne v lo?ském roce zasko?il rychlý vývoj po?íta?? i textových program?. Zkoušel jsem si také založit data bázi. Usp?l jsem jen v oblasti bibliografie, ale nikoli již citát? nebo krátkých poznámek do zálohy (sic!).

Ano, další rok je za námi. A? jsem nikdy nem?l hodinky, nebo? jsem se necht?l nechat ?ídit kolob?hem bezduchých ru?i?ek p?ikazujících te? b?ž tam, te? je ?as k jídlu, te? se usmívej, všiml jsem si toho. Ale n?kde v pozadí mých rozpak? je údiv nad rozpory sv?ta.****

* viz. Kubí, MMV: Krok zp?t? www.krasnej.net/kft, 5. 1. 2006, 18:43
** nezlobte se, že jsem si v dobrém rozmaru tak trochu zavtipkoval.
*** zasloužený
**** Nedá mi to, abych si zde nepíchl do koleg? konzervativc?, Jeního a Adího. Pánové, je nejvyšší ?as p?estat se jen divit kam se sv?t dere a vypravit se když ne s ním, tak alespo? za ním, abychom ho mohli zpovzdálí a tím i s výhodným odstupem reflektorovat.

MMV: Krok zp?t?

Kubí, 5. 1. 2006, 18:43

Kubí A?koliv s Tvými argumenty beze zbytku souhlasím, nem?žu se s nimi ztotožnit vnit?n?. Mám zkrátka obavu, že racionální egoismus redukuješ na pozitivistické dogma, oklešt?né od subjektivisticko-emo?ního kontextu. A naopak.

P?átelé, zajímá m? Váš názor na uplynulý rok. Byl nezbytný? Splnil svou roli? A jakou? Já osobn? se kloním k pom?rn? radikáln? neutrálnímu úhlu pohledu, ale samoz?ejm? si tu neuzurpuji žádný prizmatický monopol.

Advent - ?as rozjímání

Martí, 15. 12. 2005, 22:20

Martí P?ísp?vky pán? koleg? m? nutí k tomu, abych trochu poodhalil omyl v chápání altruismu a egoismu. Tyto dva pojmy reprezentují skute?nost jen jako izolované artefakty, ale teprve pochopení altruismu a egoismu jako sou?ástí jednoho fenoménu je skute?nou zbraní proti argument?m zastánc? n?kterého z t?chto izolovaných artefakt?, drahý Kubí.
Tento um?lý konflikt falešných alternativ má tak hluboké ko?eny a tak široké konsekvence, že o jeho aktuálnosti nem?že být sporu (viz. Kubí, (bez nadpisu), Konfrontace 2005). Jedním z nejv?tších reprezentant? artefaktu egoismu sou?asnosti je tzv. objektivismus, filosofie, již nejvíce zviditel?uje její teorie racionálního egoismu (porovnej Tomí, Absorbce absurdity? Ne, d?kuji!, Konfrontace 2005) – tedy jedna z forem egoistických etik. Naléhavost problému objektivismu je o to v?tší, že p?íznivci této filosofie na našem diskusním fóru ji chápou jako prost?edek k sebezviditeln?ní. Vysoce negativní je pak zejména fakt, že exponovanost a s ní v ruku v ruce jdoucí povrchnost tohoto populistického sm??ování dává ?asto n?kterým "myšlenkám" váhu, již si nezaslouží.

(bez nadpisu)

Kubí, 30. 9. 2005, 0:41

Kubí Jist?.
A nyní, p?átelé, bych Vás rád seznámil s výsledky, které p?ineslo mé ?asn? podzimní p?emítání nad obsahem a formou jedné nesmírn? poutavé, neváhám ?íci ducha osv?žující a v neposlední ?ad? zcela nad?asové sou?ásti ve?ejné rozpravy jako takové. Na mysli nemám samoz?ejm? nic menšího ?i mén? velkolepého, než mé vlastní komentá?e, ochotn? a zcela nezištn? poskytnuté la?ným (a vd??ným) ?tená??m Našeho Konfronta?ního fóra. T?žko odolat jejich podmanivosti, sv?dnosti jejich poetiky, d?mysln? konstruovaným a hlubokým úvahám. P?i vší skromnosti, jíž jsem v Našich kruzích d?v?rn? znám, mi nezbývá než vyjád?it t?mto rétorickým, ovšem v mnoha ohledech vpravd? literárním klenot?m, hlubokou úctu a poklonu.

Neberte, prosím, tuto poznámku jako další konfronta?ní výzvu, jejím ú?elem rozhodn? není p?erušit tok práv? probíhající diskuse, zvlášt? ne n??ím tak bezú?elným, jako debatou o mých ?e?nických kvalitách.

Absorbce absurdity? Ne, d?kuji!

Tomí, 22. 9. 2005, 0:25

Tomí Béžová údajn? uklid?uje, ale jsou chvíle, kdy si to musím velmi d?razn? opakovat. Kolego Jení, zajímalo by m?, pro? se snažíte získat naši pozornost tak lacinými triky jako je užití výraz? "logický positivismus" ?i "redukce monadické konkrétnosti." Vyjad?ujte se prosím prost?edky, jejichž význam jste schopen sám obsáhnout. Když kouzelník vytáhne z klobouku králíka, malá d?cka sice koukají s otev?enými ústy, ale my dosp?lí víme své. A nás tady na Konfrontaci neoblafnete obskurními expresemi vytaženými ze zastaralé * encyklopedie. A tímto p?irovnáním ** zakon?uji sv?j stru?ný *** komentá? vašeho posledního p?ísp?vku, kterým vás zárove? informuji a inzultuji ****.

* dávno
** skv?lým
*** avšak skv?lý
**** najd?te si to ve slovníku

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
?>